Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2018

Печат Email
Понеделник, 28 Май 2018г.

Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и влязъл в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 е необходимо да бъдат попълнени Декларации за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни от всички собственици в сдружението  и да бъдат внесени в ОЦУИГ на Община Пещера в срок  до 30.05.2018 г.

Печат Email
Петък, 25 Май 2018г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2018 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Петък, 18 Май 2018г.

Протколол за разпределение на имоти с НТП пасища, мера и ливади за стопанската 2018-2019г.

Печат Email
Сряда, 16 Май 2018г.

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Съобщение

Печат Email
Вторник, 15 Май 2018г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА уведомява заинтересованите жители на общината, че в периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г.  в  Общинския център за услуги и информация  на гражданите, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще приемат заявления и придружаващи документи от кандидатите за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“.

Социалната услуга е сред най-търсените и желани услуги, поради което Общинска администрация – Пещера предприе действия за увеличаване на капацитета й.

Обществената трапезария функционира в град Пещера от 01.08.2016 година в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
 
Към настоящия момент чрез обществената трапезария се осигурява топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки на 70 потребители от целевите групи,  посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.
 
За връзка: тел: 0350/6-22-03, 6-22-08, вътр. 104 – Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 15 Май 2018г.

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „БИОВЕТ“ АД, площадка поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, гр. Пещера, за експлоатация на „Инсталация за производство на фармацевтични продукти“, изпълняваща дейност, съгласно т. 4.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталация за производство на фармацевтични продукти, включително междинни продукти”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.05.2018г. до 17.06.2018г. в:

Сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17, стая 5, ет. 3, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.;
Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Фаня Колева – гл. експерт в отдел „ТСУ“ към община Пещера, тел.: 0350/ 6-22-03, вътр. 117.

Печат Email
Понеделник, 14 Май 2018г.

Уедомление за инвестиционно предложение на ХИДРОЛЕС ЕООД, за "Създаване на обект за преработка на мляко".

Печат Email
Понеделник, 14 Май 2018г.

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани следната информация:
*   В Приложение 16 Анкетна карта. самостоятелен обект.2 в колона с наименование „Електроенергия“ от табличната форма, се изисква данните да се попълнят в MWh, но така също могат да се попълнят и в КWh, като за целта следва да задраскате MWh и да допишете КWh.  Когато се разполага с официална справка издадена от Електроенергийното дружеството, то същата се прилага, към Приложение 16 Анкетна карта. самостоятелен обект.2, като за целта колона с наименование „Електроенергия“ може да не се попълва, но само се записва „приложение справка за електроенергията“
*   За удобство на заинтересовани граждани Община Пещера създаде примерна декларация удостоверяваща брой домакинства, която може да бъде изтеглена от интернет адреса на Община Пещера.
Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

Печат Email
Четвъртък, 10 Май 2018г.

В изпълнение на Заповед №316/08.05.2018 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

 

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 10 Май 2018г.

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че Всеки петък от 14.00 часа до 16.00 часа в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Краен срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069