Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2018

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 28 Юни 2018г.

З А П О В Е Д
№437/27.06.2018г.

                                                            
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 

Н А Р Е Ж Д А М:
    

      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли  до 30 август 2018 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.
      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Гавраил Богданов Богданов -тел.за контакти 0893/330243 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стефан Камберов – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство определяне строителна линия  и архив”.
       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Община Пещера.
       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Фолев - секретар на община Пещера.
       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ  ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Сряда, 27 Юни 2018г.

Обявление за конкурс за длъжността Главен инженер.

Печат Email
Вторник, 26 Юни 2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Биовет АД   за  изграждане на четири гранулиращи инсталации и цех за твърдофазна ферментация и склад.

Обявление

Печат Email
Вторник, 26 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут. Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 3,60 м., плътност на застрояване до 76 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,76, минимална озеленена площ 0,00 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в съответствие в съответствие с изготвената скица – предложение.     При оформяне на проекта са спазени разпоредбите на: ЗУТ; Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Понеделник, 25 Юни 2018г.

Заповед

№428

Гр.Пещера 25.06.2018 г.


    Във връзка с Писмо с вх.№24-40-4/22.06.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 15.06.2018 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2018 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

 

Печат Email
Понеделник, 25 Юни 2018г.

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Печат Email
Петък, 22 Юни 2018г.

по реда на чл.26, ал.3 от закона на нормативните актове

ПРОЕКТ

за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфрасруктура"

Печат Email
Петък, 22 Юни 2018г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 21 Юни 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 06. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Обявление

Печат Email
Вторник, 19 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от о.т. 471 до о.т. 892 и от о.т. 387 до о.т. 375 в гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069