Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2018

Обществен достъп

Печат Email
Вторник, 19 Юни 2018г.

Обществен достъп по приложение №2  за инвестиционно предложение „Производствена база за компост“ на „Доан -69 Сунай Караасан“ ЕТ

Печат Email
Понеделник, 18 Юни 2018г.

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Печат Email
Четвъртък, 14 Юни 2018г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ХИДРОЛЕС ЕООД

Заповед

Печат Email
Сряда, 13 Юни 2018г.

ЗАПОВЕД

№ 390

Гр.Пещера 13.06.2018год.

            Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

2.Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3.Да не се пускат в експлоатация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително.

4.Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

5.Актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

6.Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Пещера чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и чрез други местни електронни медии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

                      

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ/П/

Кмет на Община Пещера

 

Печат Email
Сряда, 13 Юни 2018г.

за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Уведомление

Печат Email
Сряда, 13 Юни 2018г.

за инвестиционно предложение от "Доан-69 Сунай Караасан" ЕТ

Печат Email
Сряда, 13 Юни 2018г.

за инвестиционно предложение от "БИОЕН-2015" ООД

Обявление

Печат Email
Петък, 08 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 378/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХІІІ /поземлен имот с идентификатор 56277.504.8 по КККР на гр.Пещера/, кв. 82 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-работилница за производство на обувки и УПИ ХХІХ-работилница за изработка на изделия от метал. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 08 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 377/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 377/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 08 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 375/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1595 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІІ-1, за обществено обслужване и търговия/, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1597 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХ-1/ и поземлен имот с идентификатор 56277.2.1598 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХІ-1/ в УПИ ХХІІ-3.1595, 1597, 1598,  за обществено обслужване, търговия и жилищно строителство, м.“Широките ливади“. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Жм /Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069