Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2018

Обявление

Печат Email
Петък, 08 Юни 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 376/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1358 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващ УПИ ХХІІІ-3.1357, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка в новопроектиран УПИ ХХІІІ-3.1357, 1358, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/, автомивка и паркинг за собствени нужди, м.“Широките ливади“. За новопроектирания УПИ ХХІІІ-3.1357, 1358, шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/, автомивка и паркинг за собствени нужди се предвижда ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 07 Юни 2018г.

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ЗП „НЕДЖМИ ХЮСЕИН ХЮСЕИН“, гр. Пещера, площадка с. Синитово, за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и прасета за угояване“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 (б) и (в) от Приложение № 4 към ЗООС – Интензивно отглеждане на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма),
в) с над 750 места за свине майки.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.06.2018г. до 08.07.2018г. в:
1.    Сградата на Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17, ет. 3, стая 5, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.;
2.    Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Фаня Колева – главен експерт в Дирекция „ТСУ“ към община Пещера, тел.:035/ 62203, вътр. 117.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 04 Юни 2018г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради повишеното съдържание на твърди частици в река Новомахленска е невъзможно пречистването на каптажа от същата чрез пречиствателната станция за питейни води /бърз филтър/.

В предвид на това в трета вододайна зона на град Пещера питейната вода не отговаря на стандарта за мътност.

Каптаж „Новомахленски“ е изключен от водоподаването на града до отстраняване на проблема.

Водопроводната мрежа в засегнатия участък се промива през пожарни хидранти.

Участъкът е южно от Баташки път - ул.“Михайл Такев“,“ Г.Зафиров“, „Йордан Ковачев“.

Печат Email
Петък, 01 Юни 2018г.

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ,

   Уведомяваме Ви, че от 08.05.2018 год. започна изпълнение на строителство на обект: “ Реконструкция  на ул. „Хан Пресиян “ от о.т.142 /кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера /  до о.т.630 , включително изграждане на кръгово кръстовище при о.т. 630 / кръстовище с републикански път III-377 Пещера-Брацигово / и реконструкция на ул.„ Сокола“ от о.т. 387 до о.т. 376 А ;

   Подобект Етап 1: Проект за “ Реконструкция  на ул. „ Хан Пресиян “ от п.т.177 / на  200 метра югозападно от о.т. 375  до о.т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при о.т. 630 /кръстовище с републикански път III-377 Пещера-Брацигово / и реконструкция на ул.„ Сокола“ от о.т. 387 до о.т. 376 А;
   Подобект Етап 2: Проект за “ Реконструкция  на ул. „ Хан Пресиян “ от о.т.142  /  кръстовище с     републикански път II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера / до п.т. 177  /  на 200 м. югозападно от о.т. 375  “
Строителството се налага поради лошото състояние на съществуващата асфалтова настилка на източен околовръстен  път, представляващ улица “Хан Пресиян“.

   В момента строителството продължава  с  изпълнение на канализационен колектор от Подобект Етап І.
Във връзка с горното от 04.06.2018 год. се въвежда временна организация за следния  участък  от подобекта:
   От масивен ЖБ мост на река „Стара Река„ /вход на Винпром Пещера АД/ до кръстовище на ул. „Хан Пресиян“ и ул.“Георги Кьосеиванов“,  съгласно  проект за  Временна организация на движението  за времето от   04.06.2018 год. до  04.08.2018 год.,
   Уточнение :
   Кръстовището на ул. „Хан Пресиян“ и ул.“Георги Кьосеиванов“ ще се разкопова на 09.06.2018 год. и 10.06.2018 год. / събота и неделя / за  прекарване на канализационен колектор Ф600м.
Движението през кръстовището ще се осъществява без прекъсване на движението, но регулирано, чрез  пропускане на МПС през  половината от пътното плътно

  Молим Ви да проявите   разбиране и се съобразите с  въведената организация на движението, поставените предупредителни, указателни и забранителни знаци при организиране  на дейностите .
Строителството ще създаде известни неудобства в цитирания  район, за което Ви се извиняваме предварително.
  

   Благодарим Ви  предварително за  проявяване  на  разбиране.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ
Кмет на община Пещера

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069