Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2018

Обявление

Печат Email
Понеделник, 30 Юли 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на пет броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХV-180, производство на обувки и УПИ ХVІ-177, 178, обувно производство: УПИ ХХХІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІІ-180, производство на обувки, ХХХІV-180, производство на обувки и УПИ ХХХV-214, за улица с о.т. 481д-481е до източната граница на поземлен имот № 214. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Понеделник, 23 Юли 2018г.

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и влязъл в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Община Пещера публикува Регистър на подадените заявления, Протокол № 1 и Протокол № 2 за проверка за съответствие и допустимост на подадените ЗИФП, утвърден от Кмета и Регистър на допуснатите и недопуснатите Заявления за интерес и финансова помощ.
Приключи работата на Комисията, назначена от Кмета на Община Пещера, която извърши проверка за съответствие и допустимост на всички подадени Заявления за интерес и финансова помощ – ЗИФП на база изискванията и критериите съгласно Утвърдена процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради от Кмета на Община Пещера  и Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради“ по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Печат Email
Понеделник, 23 Юли 2018г.

за инвестиционно предложение "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили"

Печат Email
Петък, 20 Юли 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 07. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 18 Юли 2018г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от19.07.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ'' ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Вторник, 17 Юли 2018г.

 

    Община Пещера обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 480/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени

Печат Email
Вторник, 17 Юли 2018г.

 

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 481/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от

Обявление

Печат Email
Петък, 13 Юли 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.4.624 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.4.625 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващи УПИ І-4.624, за ел. подстанция и УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения в новопроектирани УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност, кв. 164а. За новопроектираните УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения и УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност се предвижда средно свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. За новопроектирания УПИ ІІ-4.654, за складова и производствена дейност е предвидена нова самостоятелна отбивка от републиканския път ІІІ-377 за Брацигово
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 13 Юли 2018г.

за инвестиционно предложение: „Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144,  по кадастралната карта на територията на   гр. Пещера”

Печат Email
Петък, 13 Юли 2018г.

за инвестиционно предложение: Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев" - гр. Пещера

 

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069