Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2018

Печат Email
Четвъртък, 12 Юли 2018г.

за класирани кандидати в конкурсна процедура за длъжностите,  определени в  Заповед №452/02.07.2018г.  на Кмета на Община Пещера, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01/12.06.2018 г. за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост,  социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Печат Email
Сряда, 11 Юли 2018г.

Съобщение за допуснати и недопуснати кандидати в конкурсна процедура във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.

 

Печат Email
Вторник, 10 Юли 2018г.

за инвестиционно предложение „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ" ОБЩИНА ПЕЩЕРА.

Печат Email
Вторник, 10 Юли 2018г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и Заповед №452/03.07.2018г. на Кмета на Община Пещера за обявяване на конкурс за подбор на лица за следните длъжности:

Печат Email
Сряда, 04 Юли 2018г.

Община  Пещера уведомява, че на 12.07.2018г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Пещера  ще се проведе публичното обсъждане на Инвестиционен проект за  обект "Реконструкция на обществен парк в ПИ 56277.502.1144 по кадастралната карта на територията на гр. Пещера".
 Община Пещера, ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

 

Печат Email
Вторник, 03 Юли 2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“

ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на лица във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010„Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ за следните длъжности:

Печат Email
Вторник, 03 Юли 2018г.

за инвестиционно предложение от Братя Ангелови ООД.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069