Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2018

Обявление

Печат Email
Петък, 28 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 601/26.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.3.1310 по КККР на гр.Пещера и идентификатор 56277.3.1311 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ-3.1740, „Производствена и складова дейност“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 21 Септември 2018г.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

                       (Приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет - Пещера)

Печат Email
Четвъртък, 20 Септември 2018г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 09. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера публикува Списък на класираните  кандидат портебители за ползване на  услугата "Обществена трапезария".

Съобщение

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

19 септември – Европейски ден без загинали на пътя
    По инициатива на Европейската мрежа на пътна полиция /TISPOL/ 19 септември 2018 г. е определен за Европейски ден без загинали на пътя /EDWARD/. Целта е в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора.
 Община Пещера подкрепя инициативата, като публикува следния линк към сайта на проекта https://projectedward.eu/bg/, където всеки може да се присъедини и да направи своето обещание за безопасност на пътя.
    На 19 септември на сайта на проекта на всеки час ще бъде актуализирана информацията за броя на ПТП, загинали и ранени.
    Ако всеки от нас поне с малко промени поведението си за повече сигурност на пътя, заедно ще спасим човешки живот и ще променим съдби.
 Подкрепата на всеки е решаваща!
    На 19 септември на всеки час ще следим дали успяваме да изпълним своя ангажимент.

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 585/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на пет броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХV-180, производство на обувки и УПИ ХVІ-177, 178, обувно производство: УПИ ХХХІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІІ-180, производство на

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 584/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.4.624 по КККР на гр. Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.4.625 по КККР на гр.Пещера и промяна на съществуващи УПИ І-4.624, за ел. подстанция и УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения в новопроектирани УПИ І-4.653, за ел. подстанция и

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №588/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ Х-3.365, Сервиз за автоклиматици и автомобили в

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 587/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети в УПИ ІІ-1, производствена база за компост, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени

Печат Email
Вторник, 18 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 586/17.09.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ ІХ-255 и УПИ Х-255 в нов УПИ ІХ-255 и установяване на ново ниско жилищно застрояване в

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069