Събота, 30 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2018

Обявление

Печат Email
Сряда, 12 Септември 2018г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.3.1310 по КККР на гр.Пещера и идентификатор 56277.3.1311 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ-3.1740, „Производствена и складова дейност“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Съобщение

Печат Email
Петък, 07 Септември 2018г.

Отдел ‘Местни приходи’,  ОЦУИГ  /Деловодство /, ГРАО,  от 11.09.2018г., ще обслужват граждани в новия  ‘’Център за административно обслужване’’ – Община Пещера.

Съобщение

Отдел ‘Местни приходи’,  ОЦУИГ  /Деловодство /, ГРАО,  от 11.09.2018г., ще обслужват граждани в новия  ‘’Център за административно обслужване’’ – Община Пещера

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069