Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2019

Печат Email
Четвъртък, 24 Януари 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 01. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 24 Януари 2019г.

Съгласно Заповед №32/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, съгласно АОС №42/23.11.2011 г., който се състои от два поземлени имота, а именно:

Печат Email
Четвъртък, 24 Януари 2019г.

Съгласно Заповед №31/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1.Повеждането на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрените от Гл. архитект на Община Пещера схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:

Печат Email
Вторник, 22 Януари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, /части, от който попадат в УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС/, кв. 216. Новопроектираните УПИ VІІ-101, УПИ VІІІ-334, 335, 338 и УПИ ІХ-339, 342, 343 достигнат от югоизток и югозапад до новата регулационна граница на улица с о.т. 1070-1068б-1068а. От северозапад се прекарва нова дворищно регулационна линия с реципрочност на придаваемите части от УПИ VІІ-101 и УПИ VІІІ-334, 335, 338 /имоти с идентификатори 56277.505.101 и 56277.505.102/. От североизток се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 977-985-986. От изток също се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 1070-977.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 21 Януари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-37, Дърводелска работилница/ в УПИ І-1.404, ”Диагностика на автомобили и авто електро услуги.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 16 Януари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 28/16.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ V-3397 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.754 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ V-754, “Производство, търговия и услуги /за автосервиз/”, кв. 30в по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 16 Януари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 27/16.01.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ І-4.35, Обществено обслужване, търговия и услуги, местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 16 Януари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 26/16.01.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ І-4.35, Обществено обслужване, търговия и услуги, местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 11 Януари 2019г.

по реда на чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове
Проект
За допълнение на  Приложение №1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, приет с Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера


Мотиви  за изготвяне на проекта за допълнение на Приложение №1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“:


1. Причини, налагащи изменението на  подзаконовия нормативен акт:
С Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера е създадено Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ и е приет Правилник за неговата организация и дейност. В предмета на дейност на предприятието е включено управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги съгласно приложение №1, неразделна част от правилника.

Покана

Печат Email
Понеделник, 07 Януари 2019г.

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2019 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2019 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 15.01.2019 година (вторник) от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2019 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2019 година.
Предложения  и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Проектобюджета на Община Пещера за 2019 г  ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069