Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2019

Обявление

Печат Email
Петък, 25 Октомври 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 594/24.10.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за закупуване на прилежащ терен с цел обслужване на съществуващи сгради с идентификатори 56277.3.215.1 и 56277.3.215.4 в поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 и обособяване на УПИ ХХІV-3.215, „Складова база, склад“ в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера, с устройствена зона - Пп /предимно производствена/, като с Плана за застрояване се повдигат и запазват съществуващите сгради с идентификатори  56277.3.215.1 и 56277.3.215.4, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Сряда, 23 Октомври 2019г.

Списък-класиране на потребители по проект "Подай ръка"

Печат Email
Вторник, 15 Октомври 2019г.

за инвестиционно предложение: Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на "Грийнбърн" ЕООД.

Заповеди

Печат Email
Понеделник, 07 Октомври 2019г.

Заповед РД-04-204

Заповед РД-04-205

Заповед РД-04-163

на Директора на Областна дирекция Земеделие за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Пещера за стопанската 2019-2020г.

 

Обявление

Печат Email
Вторник, 01 Октомври 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 540/01.10.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ ХVІІ-308 с УПИ ХVІ-308 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.308 по КККР на с.Радилово/, кв. 22 по ПУП на с.Радилово. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с проектни площи, както следва: УПИ ХVІ-308, с площ от 882 кв.м. и новообразуван УПИ ХVІІ-308, с площ от 805 кв.м., кв. 22 по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 01 Октомври 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 522/25.09.2019 г. от Кмета на Община Пещера за УЧРЕДЯВАНЕ  право на прокарване в полза на „Биовет“ АД през общински имоти, собственост на община Пещера  и разрешавам изработване на проект за ПУП-ТП за елементи на техническата инфраструктура /питейно-битов водопровод, фекално-битова канализация и противопожарен водопровод/ от поземлен имот с идентификатор 56277.4.664 до поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера / и двата имота собственост на „Биовет“ АД/:
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9710 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 816 кв.м., стар номер 7060, с общо засегната площ от 15 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9711 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид озеленени площи, с площ от 314 кв.м., стар номер 7061, с общо засегната площ от 6 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9712 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 704 кв.м., с общо засегната площ от 13 кв.м.;
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9749 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване :За второстепенна улица, с площ от 427 кв.м., стар номер 4082, с общо засегната площ от 26 кв.м.
Общата засегната площ на всички общински имоти е 60 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 01 Октомври 2019г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14-дневен срок, считано от 30.09.2019г. за  инвестиционно предложение : „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52,114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №12, ет. І на Общинска администрация – Пещера.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069