Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2019

Съобщение

Печат Email
Петък, 29 Ноември 2019г.

  ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МОЛБИ И ДРУГИ ПРЕПИСКИ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА И ПОДДРЪЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ - ПЕЩЕРА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ НА ГИШЕ № 2 „ДЕЛОВОДСТВО“ В ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБЩИНА ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ № 17, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08,30ч. ДО 17,30ч.

Печат Email
Петък, 29 Ноември 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02. 12. 2019 г. / ПОНЕДЕЛНИК / от 17:15 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Сряда, 13 Ноември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1236 / УПИ ІІ-1765, 1766/, 56277.502.1237 /УПИ ХІІ-1765, 1766/ и 56277.502.1238 / УПИ ХІІІ-1765, 1766, търговия/ в нов УПИ ІІ-1240, За търговия и услуги, за хотел с проектен идентификатор 56277.502.1240 по КККР на гр.Пещера, кв. 107 по плана на гр.Пещера. Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,0 , минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 13 Ноември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.16 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХVІІІ-1910, „Жилищно строителство”/ в УПИ ХVІІІ-16, 34, “Предимно производствена дейност, автодиагностичен център, авто електроуслуги, магазин за промишлени стоки”, кв. 123, гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА - МАНДАТ 2019-2023

Печат Email
Вторник, 12 Ноември 2019г.

Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, свиква Първо заседание на Общински съвет- Пещера за мандат 2019-2023г. на 15.11.2019г. /петък/ от 14:00ч. в залата на Общински съвет.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 04 Ноември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 608/01.11.2019 г. от Кмета на Община Пещера за:
 1. Учредяване право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 по КККР на гр.Пещера с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, който имот се разделя на три поземлени имоти със съответните идентификатори и площи: проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1752, селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 393 кв.м., проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1754, селскостопански, горски, ведомствен път, с площ от 698 кв.м. и проектен поземлен имот с идентификатор 56277.3.1753, улица, с площ от 111 кв.м.
2. Право на преминаване чрез премостване на 12,00 кв.м. от  поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – напоителен канал, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069