Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2019

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 19 Декември 2019г.

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.12.2019г. КАСАТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЩЕ РАБОТИ ОТ 8,30ч. ДО 11,30ч.

НА 02.01.2020г. ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ НЯМА ДА РАБОТИ ОТ  8,30ч. ДО 13,30ч., ПОРАДИ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 16 Декември 2019г.

На 20.12.2019г. (петък) в 16:00ч. в Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“, кметът на Община Пещера г-н Йордан Младенов ще отличи 24 спортисти от община Пещера в 8 вида спорт за постиженията им през 2019г.

Печат Email
Понеделник, 16 Декември 2019г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявена от Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор на проекти „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3,

Община Пещера кани всички заинтересовани граждани на обществено обсъждане на 18.12.2019 г. (сряда) от 17,30 ч. в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, заседателна зала на Общински съвет - Пещера.


Материалите са публикувани на интернет-сайта на ОПРР (http://www.bgregio.eu), в меню:  „Кандидатстване“, подменю: „Актуални процедури“, както и на официалната страница на Община Пещера (https://www.peshtera.bg) и на информационния сайт на гр.Пещера (https://peshterainfo.com).

Обявление

Печат Email
Понеделник, 16 Декември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 670/05.12.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 и отреждането му в УПИ ХХVІ-3.1375, „Търговия и услуги с цветни метали и площадка за разкомплектоване на автомобили“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Петък, 13 Декември 2019г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В Община Пещера ще бъдат проведени профилактични прегледи на млечна и щитовидна жлеза за ранна диагностика на онкологични заболявания, по инициатива на „Сдружение за онкоболни и приятели“, гр. Пазарджик.
Ехографските прегледи  ще се проведат на 18.12.2019г.(сряда) от 14.00ч. в сградата на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.

Желаещите могат да се запишат предварително, на телефон  0350/ 6-22-03, 6-22-08, или на място в сградата на Общинска администрация, етаж II, стая №17, Ася Камберова- здравен медиатор.
Таксата за ехографския преглед  е 20 лв

Печат Email
Четвъртък, 12 Декември 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 19. 12. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Печат Email
Сряда, 11 Декември 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Декември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ І-413, УПИ ІІ-413 и УПИ ІІІ-413, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево и обособяване на нови два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти, а именно УПИ І-413, 497 и УПИ ІІ-497, 498, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево, като се отдели частта, собственост на Община Пещера и се присъедини към улица с о.т. 99 - о.т. 101
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Капитан Димитриево, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

Печат Email
Сряда, 04 Декември 2019г.

       В изпълнение на Решение № 4 /02.12.2019г., Общински съвет Пещера открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Пещера и Окръжен съд- Пазарджик, мандат 2020г.-2024г.
       Условията за нейното провеждане са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация.

https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5293:2019-12-03-09-07-39&catid=44:actualno&Itemid=159

Печат Email
Понеделник, 02 Декември 2019г.

за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностни води.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069