Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2019

Съобщение

Печат Email
Вторник, 26 Февруари 2019г.

Община Пещера и фирма „ДАФТРАНС“ организират безплатен превоз   за поклонението на нашият съгражданин КРАСИМИР УЗУНОВ, което ще се състои на 28 февруари 2019г. (четвъртък), в 10.00 часа в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб, на бул. „Цар Освободител“ №7, град София.

Желаещите наши съграждани могат да се запишат на тел.0350/6 22 01 до 16.00 часа на 27.02.2019г.

Час на тръгване – 8,30 часа от паркинга на Железния град.

Печат Email
Четвъртък, 21 Февруари 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД:

 

Печат Email
Понеделник, 18 Февруари 2019г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

           Съгласно Заповед №68/14.02.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

            1.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти- частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, съгласно АОС №42/23.11.2011 г., който се състои от два поземлени имота, а именно:

Обявление

Печат Email
Петък, 15 Февруари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 70/15.02.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за допълващо свързано застрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-1764/, кв. 107, тъй като предлаганото допълващо застрояване е разположено на дворищно регулационни линии с поземлен имот с идентификатор 56277.502.920 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-1765, 1766/; поземлен имот с идентификатор 56277.502.925 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-Паметник на културата/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.932 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-1777/. В същите урегулирани поземлени имота с предложения план се предлага и там изграждане на допълващо застрояване. Устройствената зона е Жм, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 3.60 м, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 15 Февруари 2019г.

Заповед N64 от 12.02.2019г. от Кмета на Община Пещера, относно забрана за паша на селскостопански животни на територията на Държавно горско стопанство.

 

Справка

Печат Email
Четвъртък, 14 Февруари 2019г.


По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


    Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 11.01.2019 г. на интернет страницата на Община Пещера е публикуван Проект за допълнение на  Приложение №1 към Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, приет с Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера.
    В законоустановения 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища относно изготвения Проект за допълнение на  Приложение №1 към Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ в деловодството на Община Пещера, както и на е-mail: mayor@peshtera. bg

Дата: 14.02.2019 г.

Обявление

Печат Email
Вторник, 12 Февруари 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХХХІ-214, „Обувно производство“, а именно: УПИ ХХХV-690, „Търговия и обществено хранене” и УПИ ХХХVІ-690, „Обувно производство“. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 12 Февруари 2019г.

Разрешително за водовземане на подземни води "ВЕЦ ПЕЩЕРА".

Печат Email
Вторник, 12 Февруари 2019г.

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2019-2020г. в землищата на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

Печат Email
Понеделник, 04 Февруари 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 05.02.2019г. /ВТОРНИК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069