Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2019

Печат Email
Вторник, 26 Март 2019г.

Заповед 161 от 22.03.2019г. от Кмета на Община Пещера, относно забраната за пускането на всякакъв вид селскостопански животни в селскостопанските земи, свободното им пашуване и оставянето им без надзор на територията на Община Пещера.

Печат Email
Четвъртък, 21 Март 2019г.

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 03. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 18 Март 2019г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че поради софтуерна актуализация на деловодната система, на 19.03.2019г./вторник/ от 10:00ч. до 13:30ч. (или до приключване на актуализацията )  обслужването на граждани в Център за Административно Обслужване,  ще бъде възпрепятствано !

Печат Email
Петък, 15 Март 2019г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ
За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Печат Email
Петък, 15 Март 2019г.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера
Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.

Печат Email
Вторник, 12 Март 2019г.

за инвестиционно предложение от ЕТ "Ангелов-Иван Ангелов"

за изграждане на "Сграда за отглеждане на кокошки носачки" в м.Войника.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 07 Март 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 114/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на източната и западната регулационни линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХ-2593 по регулационния план на гр.Пещера/ по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-2594/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.562 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХVІ-2592/, кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 07 Март 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 115/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-37, Дърводелска работилница/ в УПИ І-1.404, ”Диагностика на автомобили и авто електро услуги.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 05 Март 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна в отреждането и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-стопанска дейност/ на четири броя урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ХХХVІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, УПИ ХХХVІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, ХХХVІІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“ и УПИ ХХХІХ-2.396, „За производствена и складова дейност“, местност „Долна Бялча“, гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069