Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2019

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 23 Май 2019г.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, предаването и получаването на изборните книжа и материали от членовете на СИК ще се извърши на 25 май 2019 г. (събота) от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.
Изборните книжа и материали, предназначени за избирателните секции, намиращи се в с. Радилово и с. Капитан Димитриево ще бъдат предадени на членовете на СИК в съответните изборни помещения, в посочените населени места, от длъжностни лица на Община Пещера и РИК – Пазарджик на 25 май 2019 г. (събота) след 16:30 часа.

                        Организационно-технически екип
                        на Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 23 Май 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Понеделник, 20 Май 2019г.

 Във връзка с множеството спекулации и коментари по отношение на Указа на Президента на Републиката и Решението МС за Св. Константин- населено място, Община Пещера дава следната информация, от която всеки наш съгражданин да направи своите изводи за ползите от създаването на новото населено място.

  1. С решение 501 на Общински съвет-Пещера , взето на заседание на 26.06.2018.г спазвайки Чл. 20.от ЗАТУРБ където е описан редът за създаване на ново населено място, е направено искане за създаване на ново населено място „Св.Константин“ на територията на община Пещера. Област Пазарджик.
  2. С Писмо Изх. № К-Об.С-158 от 15.08.2018. Подписано от Председателя на Общ. Съвет-Петър Хамамджиев е отправено искане до Областния управителна област Пазарджик за създаване на ново населено място
  3. С Решение №249/02.05.2019г на МС за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик На основание чл. 19 и 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България Министерски Съвет

1. Създава ново населено място – село в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на селищно образувание с местно значение „Свети Константин“.

 

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 20 Май 2019г.

Във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК, за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. се приемат заявки за транспортиране в Общинската администрация гр.Пещера, с адрес ул. „Дойранска епопея” №17 или на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03, както следва:
- от 20.05.2019 г. - от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
- в изборния ден – 26.05.2019 г. - от 7:00 ч. до 19:00 ч.

Обявление

Печат Email
Петък, 17 Май 2019г.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлени имоти с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/ и 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 6, като поземлен имот с идентификатор 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/  увеличи площта си с 57 кв.м. за сметка на поземлен имот с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/, кв. 6 по КККР на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 16 Май 2019г.

за Инвестиционно предложение за Базова станция на Теленор България ЕАД

Обявление

Печат Email
Сряда, 15 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 291/14.05.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ изменение на УПИ-017035-Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1313 по КККР на гр.Пещера и обособяване на пет урегулирани поземлени имоти: УПИ-3.1776, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1777, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1778, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1779, „Производствена и складова дейност“ и УПИ-3.1780, „Улица тупик“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 15 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 292/15.05.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ „Исперихово“ и ВЛ „Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 /УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения/, кв. 164а, по КККР и плана на гр.Пещера /местност „Широките ливади”/, като съответно се променя и сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 279/10.05.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХХХІ-214, „Обувно производство“, а именно: УПИ ХХХV-690, „Търговия и обществено хранене” и УПИ ХХХVІ-690, „Обувно производство“. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
        Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 278/10.05.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 /УПИ ІV-Стопанска дейност/ по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча“ и обособяване на четири урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХVІ-2.396, За производствена и складова дейност, УПИ ХХХVІІ-2.396, За производствена и складова дейност, ХХХVІІІ-2.396, За производствена и складова дейност и УПИ ХХХІХ-2.396, За производствена и складова дейност. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069