Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2019

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Май 2019г.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, РИК – Пазарджик ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на 23.05.2019 г. от 18:00 часа. в залата на читалище „Развитие“ гр.Пещера.

Печат Email
Вторник, 14 Май 2019г.

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане на подемни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 13 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.400 и 56277.503.401 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІІ-2630 по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.415 и 56277.503.416 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІ-2629 по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 149 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 701а-709-710 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 13 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ по КККР на гр.Пещера-държавна горска територия, местност „Икочово“ в УПИ І-1.380, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 13 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за сметка на  УПИ ХVІІІ-2597, 2598, 2599, 2600, кв. 205, а именно УПИ ХVІІІ-567, 568, 569, 570, като се запазят южната, северна и западната имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.567, 56277.503.568 и 56277.503570 по КККР на гр.Пещера и се измени източната по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.569 и 56277.503.570 по КККР на гр.Пещера, кв. 205.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Петък, 10 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за промяна застрояването на поземлен имот с идентификатор 56277.4.664 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХІІІ-4.601, За ел. подстанция, производствена и складова дейност, /без ферментационни мощности/, кв. 164 по ПУП на гр.Пещера, и одобряване на планово задание.
Предвижда се високо свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: височина на застрояване по-голям от 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в съответствие с изготвената скица – проект. Застроителната линия е съобразена с премахнатите сервитутни зони, наложени от подмяна на два стълба от ВЛ 110 Кv /Вл „Дипел“ и ВЛ „Исперихово“/, като от новите стълбове се променят двете трасета на ВЛ „Дипел“ и ВЛ“Исперихово“ до новата подстанция.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 08 Май 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ изменение на УПИ-017035-Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1313 по КККР на гр.Пещера и обособяване на пет урегулирани поземлени имоти: УПИ-3.1776, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1777, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1778, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1779, „Производствена и складова дейност“ и УПИ-3.1780, „Улица тупик“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Съобщение

Печат Email
Петък, 03 Май 2019г.

Заповед за определяне на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"  ДГ "Здравец" с.Радилово.

Съобщение

Печат Email
Петък, 03 Май 2019г.

На 07.05.2019г. от 10.00 ч. до 15.00ч. в залата на Общински Съвет ге.Пещера мобилен екип от експерти на Териториално поделение – Пазарджик на Националния осигурителен институт ще консултира гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.
Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход,  върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.
Резултатите от изчисляването на прогнозните индивидуални коефициенти по старата и по новата методика могат да се разпечатват и предоставят на гражданите, при поискване.

Печат Email
Петък, 03 Май 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.45, ал.З от Правилника за работата и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО Тържествено заседание посветено на празника на град Пещера – 6 май Гергьовден.
Заседанието ще се проведе на 05.05.2019г. /неделя/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069