Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2019

Обявление

Печат Email
Вторник, 30 Юли 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.75 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-75 по ПУП на с.Радилово/, кв. 10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера=
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 29 Юли 2019г.

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
С Постановление № 180 на Министерски съвет от 18.07.2019г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерство на труда и социалната политика за 2019г. е удължен срокът за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ с 4 месеца  - до 31 декември 2019г.
Към настоящия момент по Постановление №344 от 21.12.2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Община Пещера предоставя  социалната услуга „личен асистент“, като броят на потребителите, ползващи социалната услуга е 68, а личните асистенти са 64.

Печат Email
Четвъртък, 25 Юли 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2019 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Уведомление

Печат Email
Сряда, 24 Юли 2019г.

за инвестиционно предложение "Жилищно строителство"

Обявление

Печат Email
Понеделник, 22 Юли 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на североизточната и югозападната регулационни линии на УПИ VІІІ-2319 с УПИ ІХ-2320, и УПИ VІІ-2318, кв. 163 по ПУП на гр.Пещера по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.1015, 56277.503.1016 и 56277.503.698 по КККР на гр.Пещера. След изменението площите на новообразуваните УПИ са както следва: нов УПИ VІІ-698 – 286 кв.м.; нов УПИ VІІІ-1016 – 420 кв.м. и нов УПИ ІХ-1015 – 475 кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 16 Юли 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІ-3.348, Жилищно строителство, търговия и услуги. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/, с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 09 Юли 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Петък, 05 Юли 2019г.

ЗАПОВЕД

№ 328
Гр.Пещера 04.06.2019 год.


    Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

Обявление

Печат Email
Петък, 05 Юли 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615, „За улица“ /проектен поземлен имос с идентификатор 56277.3.1753/ и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 по КККР на гр.Пещера, м. „Широките ливади“, гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 02 Юли 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 371/01.07.2019 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване във връзка и за целите на снабдяване с електроенергия безсрочно в полза на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД на следните права върху имоти общинска собственост:
1. ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на въздушни електропроводи ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“, съгласно одобрения проект за реконструкция /изместване/ на въздушни електропроводи 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ и Заповед № 292/15.05.2019 г.  за одобряване на ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ“Исперихово“ и ВЛ“Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 по КККР на гр.Пещера и промяна сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ през следните имоти:

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069