Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2019

Обявление

Печат Email
Сряда, 28 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за закупуване на прилежащ терен с цел обслужване на съществуващи сгради с идентификатори 56277.3.215.1 и 56277.3.215.4 в поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 и обособяване на УПИ ХХІV-3.215, „Производство на обувки“ в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера, с устройствена зона - Пп /предимно производствена/, като с Плана за застрояване се повдигат и запазват съществуващите сгради с идентификатори  56277.3.215.1 и 56277.3.215.4, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 26 Август 2019г.

За землищата на селата Бяга, Равногор и Капитан Димитриево.

от Общинска служба по земеделие гр.Пещера

Печат Email
Петък, 23 Август 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 08. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 460/20.08.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за изменение на застрояването на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр.Пещера, като застрояването е свободно на височина 10 м, 15 м, 30 м, 45 м и 60 м в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ ХVІІ-308 с УПИ ХVІ-308 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.308 по КККР на с.Радилово/, кв. 22 по ПУП на с.Радилово. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти са с проектни площи, както следва: УПИ ХVІ-380, с площ от 882 кв.м. и новообразуван УПИ ХVІІ-308, с площ от 805 кв.м., кв. 22 по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 465/20.08.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на югоизточната регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 61371.501.126 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-126/ по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 61371.501.127 /УПИ Х-127/ и 61371.501.128 /УПИ ІХ-128/ по КККР на с.Радилово, кв. 6 по ПУП на с. Радилово. След изменението площите на новообразуваните УПИ са както следва: УПИ ХІ-126 – 874 кв.м.; УПИ Х-127 – 633 кв.м.; УПИ ІХ-128 – 471 кв.м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2 , минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 462/20.08.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІ-3.348, Жилищно строителство, търговия и услуги. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/, с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 461/20.08.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на североизточната и югозападната регулационни линии на УПИ VІІІ-2319 с УПИ ІХ-2320, и УПИ VІІ-2318, кв. 163 по ПУП на гр.Пещера по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.1015, 56277.503.1016 и 56277.503.698 по КККР на гр.Пещера. След изменението площите на новообразуваните УПИ са както следва: нов УПИ VІІ-698 – 286 кв.м.; нов УПИ VІІІ-1016 – 420 кв.м. и нов УПИ ІХ-1015 – 475 кв.м.
        Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 466/20.08.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за сметка на  УПИ ХVІІІ-2597, 2598, 2599, 2600, кв. 205, а именно УПИ ХVІІІ-567, 568, 569, 570, като се запазят южната, северна и западната имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.567, 56277.503.568 и 56277.503570 по КККР на гр.Пещера и се измени източната по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.503.569 и 56277.503.570 по КККР на гр.Пещера, кв. 205.
        Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 22 Август 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 459/20.08.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 и отреждането му в УПИ ХХV-3.1378, Крайпътно заведение за бързо хранене в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069