Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2019

Обявление

Печат Email
Понеделник, 30 Септември 2019г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 и отреждането му в УПИ ХХVІ-3.1375, „Търговия и услуги с цветни метали и площадка за разкомплектоване на автомобили“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 17 Септември 2019г.

На 25.09.2019г. от 14.00 ч., в заседателната зала на първи етаж в сградата на Общинска администрация, ще се проведе заключителна пресконференция по проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,по конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Печат Email
Понеделник, 16 Септември 2019г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 19. 09. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Заповед

Печат Email
Петък, 13 Септември 2019г.

№ 501
Гр.Пещера 13.09.2019 г.
        
ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019.

Уведомление

Печат Email
Четвъртък, 12 Септември 2019г.

за инвестиционно предложение "Жилищно строителство" в поземлен имот "Широките ливади".

 

Съобщение

Печат Email
Сряда, 11 Септември 2019г.

Изготвени са проекти за разпределение и регистри за землищата на гр.Пещера и с.Радилово.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069