Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2020

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 30 Януари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 61371.501.492 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-492 по ПУП на с.Радилово/, кв. 49 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 238-249-250-251, като се запазва профила на съществуващата изградена улица с широчина 8,00 м по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Сряда, 29 Януари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1805 по КККР на гр.Пещера и присъединяването му към съществуваща площадка на поземлен имот идентификатор 56277.3.1589 по КККР на гр.Пещера /Пречиствателна станция за отпадни води на „БИОВЕТ“ АД/  и отреждане в УПИ VІІ-3.1821, „ПСОВ на „Биовет“ АД“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера.  Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: височина на застрояване по-голяма от 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Печат Email
Четвъртък, 23 Януари 2020г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 01. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Вторник, 21 Януари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957кв.м. по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“  и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643, разположени в 9 /девет/ броя нови квартали със съответните обслужващи улици.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Печат Email
Четвъртък, 16 Януари 2020г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .
Предложения, мнения и препоръки към Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Покана

Печат Email
Сряда, 15 Януари 2020г.

Пещера ще чества своето Освобождение

          
          На 19.01.2020г. (неделя) от 11.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на кап.Сафонов в гр.Пещера по повод 142 години от Освобождението на Пещера от османско владичество.
На този ден признателните пещерски граждани отдават заслужена почит на руските, румънските, украинските, белоруските и финландски войни, отдали живота си за освобождението на България.
Община Пещера кани гражданите и гостите  на нашия град да присъстват на честването на 142 години от Освобождението на Пещера.

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Януари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3160“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1539 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230057/ в м.“Свети Константин“, с площ от 399 кв.м., частна държавна собственост. Предвижда се високо свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Ти /техническа инфраструктура/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Януари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3117“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1975 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 002975/, с площ от 400 кв.м., частна държавна собственост. Предвижда се високо свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Ти /техническа инфраструктура/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 13 Януари 2020г.

СПРАВКА
ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
Във връзка с публикувано обявление на 11.12.2019г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно проект на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на община Пещера в обявения 30-дневен срок в Центъра за административно обслужване, гр.Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на община Пещера.

Съобщение

Печат Email
Петък, 10 Януари 2020г.

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2020 г.


На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2020 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 22.01.2020 година (сряда) от 17:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2020 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2020 година.

Предложения  и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Проектобюджета на Община Пещера за 2020 г  ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – https://www. peshtera.bg

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069