Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2020

Печат Email
Петък, 30 Октомври 2020г.

№ 725
гр. Пещера, 30.10.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

С цел запазване на здравословното състояние на членовете на клубовете на диабетика и хората с увреждания, за периода от 30.10.2020г. до 30.11.2020г., да се преустанови дейността на посочените клубове на територията на община Пещера.  
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Гълъбина Карамитрева  – Заместник кмет.
Заповедта да се връчи на Председателите на УС на организациите на диабетиците и хората с увреждания, развиващи дейност  на територията на община Пещера -  за сведение и изпълнение, на ресорния заместник-кмет - за контрол, както и да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 30 Октомври 2020г.

№ 724

гр. Пещера, 30.10.2020 год.

          Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.II  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I. Директорите на детските градини в община Пещера да създадат организация за спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването в ръководените от тях детски градини, както и стриктно спазване на  Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени от Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването.
II. За периода от 30.10.2020 г. до 12.11.2020 г. въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки за дейността на детските градини на територията на община Пещера:
1.Извършване на проветряване на помещенията за 15-минути на всеки час;
2.Четирикратно извършване на дезинфекция на описаните в Насоките обекти;
3.Отваряне на всички входове на сградите и обособяване на отделни вход – изход, при възможност за всяка група;
4.Редуване на занимания на закрито и открито при подходящи атмосферни условия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Рядкова – Заместник-кмет.
Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини, ресорния заместник-кмет, медицинските специалисти в общинските детски градини на територията на община Пещера, както и да се публикува в интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Петък, 30 Октомври 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068; телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА
от 02.11.2020 г.  до  06.11.2020 г.

 На 02.11.2020г. ул. „Георги Кьосеиванов“,ул.“Димитър Горов“, ул.“Дойранска  епопея“ и  ул.“Георги Зафиров“

 На 03.11.2020г. ул.“Иван Попов“,ул.“Костадин Гьошев“, ул.“Нестор Личев“ и ул.“Стоян Попов“

 На 04.11.2020г. ул.“Пенко Раков“,ул.“Др.Петър Цикалов“,пл.“Борис Пиринчиев“ и ул.“Симон Налбант“.

На 05.11.2020г.ул.“Петър Лазов“,ул.“Сокола“,ул.“Хан Пресиян“ и жк.“Изгрев“.

На 06.11.2020г.ул.“1-ви Май“,ул.“Проф.Янко Тодоров“,ул.“Цар Борис“ и ул.“Цар Симеон“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Сряда, 28 Октомври 2020г.

№ 712

гр. Пещера, 28.10.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.    Отменям моя Заповед №683 от 27.10.2020г.
II.    За периода от 29.10.2020г. до 12.11.2020г., създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

Информация

Печат Email
Сряда, 28 Октомври 2020г.

Община Пещера и Агенция за социално подпомагане сключиха допълнително споразумение към Договор № ФС01-0887/28.07.2020 г., за финансиране на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“, по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ По този начин, предоставянето на топъл обяд в община Пещера се удължава с още два месеца  от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г.
Към настоящия момент, чрез проекта се осигури топъл обяд за 177 лица, жители на община Пещера, от следните целеви групи:
    1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина;
    2. Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
    3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
    Предоставянето на топлия обяд стартира на 03.08.2020 г. и ще приключи на 31.12.2020 г.
    Срокът на изпълнение на проекта е 104 дни.
    Общата стойност на проекта е 51 272,00 лв.

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2020г.

З А П О В Е Д
№ 672
гр. Пещера 21.10.2020 г.

В изпълнение на Решение 119/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пещера и Решение №122/30.07.2020 г. като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за продажба на лек автомобил и недвижим имот, както следва:

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Със Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. , като се отменя Заповед РД-01-603/13.10.2020 г.
В заповедта се нарежда:
*  Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта.
*  Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.
*  Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. , с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. Със същата заповед се отменя  Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г.
От 22 октомври,  всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
Изключение се допуска за:
* клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
*  спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;
*  участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
*  участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
*  децата до 6 годишна възраст.
Обществени са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.
Съгласно заповедта лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, следва да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2020г.

Продължава набирането на преброители в община Пещера за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд

В срок до 30 октомври 2020г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN,  снимка – цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см.  Документите се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17.
Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще  бъдат с предимство при подбора на кандидати.
Най-подходящи са хора, които работят  в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Няма  да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.
Преброителите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Съобщение

Печат Email
Петък, 23 Октомври 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068
телефон за връзка: 0350/6 22 91


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 26.10.2020 г.  до  30.10.2020 г.


На 26.10.2020г. ул. „Йордан Ковачев“,ул.“Петър Горанов“ и ул.“Христо Смирненски“.

На 27.10.2020г. ул.“Никола Вапцаров“,ул.“Елена и Тодор Кънчеви“ и ул.“Единство“.

На 28.10.2020г. ул.“Орфей“,ул.“Сабахадин Али“,ул.“Ангел Калоянов“ и ул.“Проф.Янко Янев“.

На 29.10.2020г.ул.“Шипка“,ул.“Веселин Стайков“,ул.“Хаджи Димитър“,ул.“Спас Зафиров“ и ул.“Поручик Панин“.

На 30.10.2020г.ул.“Иван Цвеев“,ул.“Григор Чешмеджиев“,ул.“Отец Паисий“ и ул.“Владо Брациклиев“


Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069