Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2020

Печат Email
Понеделник, 30 Ноември 2020г.

О Б Я В А за свободно работно място за длъжността –  Младши експерт „Селско, горско и водно стопанство, и екология“  към Общинска администрация Пещера.

Печат Email
Петък, 27 Ноември 2020г.

№ 793
гр. Пещера, 26.11.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.  Отменям моя Заповед №770/16.11.2020г.
II. За периода считано от 23:00 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

Печат Email
Петък, 27 Ноември 2020г.

№ 792
гр. Пещера, 26.11.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-675/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.  Отменям моя Заповед №719/29.10.2020г.
II. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Пещера, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021г.:

Печат Email
Вторник, 24 Ноември 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл.62а, аз.1 от Закона за водите)

Съобщение

Печат Email
Петък, 20 Ноември 2020г.

ДНЕС 20.11.2020 Г. /ПЕТЪК/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ДО 14.00 ЧАСА, ПОРАДИ ПЪЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДАТА

Печат Email
Четвъртък, 19 Ноември 2020г.

Общински съвет - Пещера ще проведе неприсъствено заседание за граждани на 26.11.2020г. от 14:00ч., което ще се излъчва онлайн, при строго спазване на противоепидемичните мерки, стриктно да се спазват предписанията в инструктажа за провеждане на мероприятия на закрито, за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
Освен общинските съветници и кметове, на заседанието ще се допуснат само представители на Общинска администрация - Пещера, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 11. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Печат Email
Понеделник, 16 Ноември 2020г.

№ 771

гр.Пещера, 16.11.2020 год.

          Във връзка с т.III  от Заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на министъра за здравеопазването, докладна записка с вх. № 24-75-16/16.11.2020г. от директора  на ДЦПЛУ гр.Пещера, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

За периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г. да се преустанови предоставянето на социални услуги в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в гр.Пещера, с цел опазване здравословното състояние на потребителите като рискова група.

Директорът на ДЦПЛУ да организира работния процес на служителите в дистанционна форма (работа от разстояние) с потребителите, съобразно дадените указания от Агенция за социално подпомагане.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се връчи на директора на ДЦПЛУ, за сведение и изпълнение,  както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Понеделник, 16 Ноември 2020г.

№ 770

 гр. Пещера, 16.11.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.   Отменям моя Заповед №758/12.11.2020г.
II.  За периода от 16.11.2020г. до 30.11.2020г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

Съобщение

Печат Email
Петък, 13 Ноември 2020г.

Община Пещера въведе нова електронна услуга в административното обслужване, с цел улеснение на гражданите.
Електронната услуга   „Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти“  е достъпна на интернет страницата на Община Пещера - www.peshtera.bg,  раздел „е-община“, подраздел „Електронни административни услуги“,  под №56. Заявяването й е чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.

Обявление

Печат Email
Петък, 13 Ноември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 /УПИ IX-197/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.205 и отреждането му в УПИ ІХ-4.197, 205, „За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069