Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2020

Печат Email
Четвъртък, 05 Ноември 2020г.

№733/04.11.2020г.

на Кмета на Община Пещера

Печат Email
Сряда, 04 Ноември 2020г.

№ 732
гр. Пещера, 04.11.2020 год.

Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.II  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването, докладни записки с вх.№369-1/02.11.2020г. и вх.№369-2/03.11.2020г. на директора на ДЦПЛУ гр.Пещера,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

За периода от 04.11.2020г. до 12.11.2020г. да се преустанови предоставянето на социални услуги в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания гр.Пещера, с цел опазване здравословното състояние на потребителите като рискова група.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Рядкова – Заместник-кмет.

Заповедта да се връчи на директора на ДЦПЛУ, на ресорния заместник-кмет, за сведение и изпълнение,  както и да се публикува в интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Обявление

Печат Email
Вторник, 03 Ноември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 727/03.11.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на кв. 12, в който участват УПИ ІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ІІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХ-282, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХІІ-156, За жилищно строителство и промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.165 и 56277.3.188 в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Образуват се 10 бр /десет броя/ УПИ за сметка на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.188; 56277.3.165; 56277.3.166; 56277.3.288 и 56277.3.271, а именно: УПИ ХХХ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, ХХХVІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ ХХХІХ-За детска площадка в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Обособяват се нови улици с новообразувани о.т. 153г-153ж-153е и о.т. 153ж-153з, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
     Определя се устройствена зона Жс /жилищно строителство/ с предвиждане на средно свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 03 Ноември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ІІ-327 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-327, с площ от 260 кв.м. и новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-327, с площ от 260 кв.м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2 , минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 03 Ноември 2020г.

Община Пещера апелира за активност в използването на механизми за електронна комуникация и предоставяне на административни услуги по електронен път

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на COVID-19, Общинска администрация апелира за активност в използването на внедрените от държавната администрация механизми за електронна комуникация,  които Община Пещера предоставя.
Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) е предназначена за водене  на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща. Системата за е-връчване се поддържа и администрира чрез Държавна агенция „Електронно управление“, достъпна на https://edelivery.egov.bg/, където са публикувани указания за използването й от физически и юридически лица. Община Пещера е присъединена към Системата за е-връчване, което позволява своевременно получаване и обработване на електронни документи от заявителите.
Следващата възможност за комуникация и извършване на административни услуги от Общинска администрация, без физическо присъствия на заявителите,  е предоставянето на въведените в Община Пещера 55 електронни административни услуги. Същите са достъпни на официалната интернет страница на Община Пещера, раздел „Електронни услуги“- https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5489. Заявяването им става посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, към който Община Пещера е присъединена.

ПОКАНА

Печат Email
Вторник, 03 Ноември 2020г.

   Председателят на Общински съвет-Пещера кани жителите на общината, представителите на бизнеса, средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие във второ предварително обществено обсъждане на Инвестиционното предложение: „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД.
     С писмо вх.№ К-ОБС-205/ 13.10.2020г. „Биовет“АД уведоми Общински съвет - Пещера, че във връзка с Инвестиционното предложение : „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД, гр. Пещера има одобрен от РИОСВ Допълнителен доклад за ОВОС и на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда е насрочено обществено обсъждане на 26.11.2020г.от 17:00 часа, в читалище „Развитие“, гр.Пещера.
     С цел обществеността да бъде подробно информирана и запозната с инвестиционното предложение и всички аспекти на одобрения доклад за ОВОС, като се предостави възможност за задаване на въпроси, получаване на отговори и провеждане на дискусии, беше организирано предварително обществено обсъждане във връзка с цитираното предложение на 23.10.2020г. На предварителното обсъждане бяха разисквани множество детайли, конкретизирани параметри, условия и контрол при реализацията на инвестиционното намерение.
    Във връзка със заявено предложение от инвеститора за второ предварително обсъждане и готовността му да предложи решения за постъпилите в дискусията въпроси още веднъж показва ползата от провеждането на възможно по-голям брой срещи и обсъждания, както за обществеността, така и за инвеститора.
    Второто предварително обсъждане ще се проведе на 09. 11. 2020г. /понеделник/ от 17:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера.
      Елате, прочетете, запознайте се, изразете становище!


    Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. оценката по чл. 99а са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в сградата на Община Пещера (4550, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17), РИОСВ Пазарджик (4400, гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4) и в административната сграда на „Биовет АД, гр. Пещера, (4550, Пещера, ул."Петър Раков"№ 39).
   С материалите по обсъждането можете да се запознаете и в деловодството на Общински съвет- Пещера.
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и преди и след предварителното обсъждане.

Д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет - Пещера

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069