Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2020

Печат Email
Сряда, 23 Декември 2020г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и  чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква   ОСЕМНАДЕСЕТО  редовно  заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   30. 12. 2020 г. / СРЯДА / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Вторник, 22 Декември 2020г.

№ 876

гр.Пещера, 21.12.2020 год.

   Във връзка със Заповед №РД-01-718/18.12.2020г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-677/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.Изменям и допълвам моя Заповед №793/26.11.2020г., както следва:

1. За периода считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

Информация

Печат Email
Сряда, 16 Декември 2020г.

На 31.12.2020 година, приключва изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Чрез проекта се осигури топъл обяд на 181 потребители от следните целеви групи:
1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина;
2. Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
            Предоставянето на топлия обяд стартира на 03.08.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г.
Срокът на изпълнение на проекта е 104 дни.
Общата стойност на проекта е 51 272,00 лв.
Проектът получи широка обществена подкрепа и одобрение и във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, Община Пещера предприема действия за кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001" 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“.
Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 170 уязвими жители на община Пещера, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.
          Предоставянето на топлия обяд ще стартира на 01.02.2021 г. и ще приключи на 27.04.2021 г.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 14 Декември 2020г.

Комисията по чл.37 от ЗСПЗЗ назначена със заповед на Директора на ОД ,, Земеделие” Пазарджик, обявява, че са изготвени проекти на доброволни споразумения за ползване на пасища, мери и ливади и регистрите към тях,за землищата на: гр.ПЕЩЕРА и с.РАВНОГОР
Проектите са на разположение на заинтерисованите страни и трети лица в Общинска служба по земеделие ПЕЩЕРА.

Печат Email
Вторник, 08 Декември 2020г.

Становище на "Грийнбърн" ЕООД, относно  проведени срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и бомаса"

Печат Email
Понеделник, 07 Декември 2020г.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера

Печат Email
Понеделник, 07 Декември 2020г.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Пещера.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 03 Декември 2020г.

ОЩЕ 12 НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
     От 03.12.2020г. Община Пещера предоставя 12 нови електронни услуги в административното обслужване на гражданите и бизнеса. Така общият брой на електронните услуги, въведени от месец април 2020г. до момента е 68.
Новите електронните услуги са:
1. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
3. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство;
4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство;
5. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея;
6. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение;
7. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества;
8. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата;
9. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ;
10. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък;
11. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК;
12. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.
    Електронните услуги са достъпни на официалната интернет страница на Община Пещера, раздел „Електронни услуги“- https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5489.
Заявяването им става посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, към който Община Пещера е присъединена.

Обявление

Печат Email
Сряда, 02 Декември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІV-215, Производство на обувки/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХIII-216, Складова база и производство на обувки/ в УПИ ХХIII-3.215, 216,  Складова база и производство на обувки, м.“Узун Драгасия“, гр.Пещера. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Пп /Предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Информация

Печат Email
Сряда, 02 Декември 2020г.

Община Пещера успешно приключи проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване/обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж гр. Пещера“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.
Кухненският блок на Домашен социален патронаж вече разполага с ново кухненско оборудване - хладилен шкаф, газова печка с четири горелки, електрическа печка с четири квадратни плочи, електрически пароконвектомат с директна пара, с автоматична система за измиване на камерата, зеленчукорезачка в комплект със пет диска, тави от неръждаема стомана и съдове за разнос на готовата храна на три нива, изработени от емайл.
 С реализирането на дейностите по проекта се подобриха условията на труд на работещите в ДСП, повиши се и качеството на предоставените от Домашен социален патронаж услуги.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069