Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2020

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 27 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 73/26.02.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.501.288 /УПИ ІV- Дървопреработващо предприятие/ и обособяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ ІV-288, Дървопреработващо предприятие и УПИ ХХІХ-288, За производствена дейност и промяна на югозападните регулационни линии по имотни граници, кв. 25 по ПУП на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 66/25.02.2020 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ І-413, УПИ ІІ-413 и УПИ ІІІ-413, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево и обособяване на нови два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти, а именно УПИ І-413, 497 и УПИ ІІ-497, 498, кв. 39 по ПУП на с.Капитан Димитриево, като се отдели частта, собственост на Община Пещера и се присъедини към улица с о.т. 99 - о.т. 101.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 63/25.02.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3160“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1539 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230057/ в м.“Свети Константин“, с площ от 399 кв.м., частна държавна собственост, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, за одобряване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3160“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1539 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230057/ в м.“Свети Константин“, с площ от 399 кв.м., частна държавна собственост. Предвижда се високо свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Ти /техническа инфраструктура/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 62/25.02.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПЗ за изграждане на „Базова станция на Теленор България ЕАД № 3117“ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1975 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 002975/, с площ от 400 кв.м., частна държавна собственост. Предвижда се високо свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Ти /техническа инфраструктура/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,8, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 64/25.02.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 61371.501.492 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-492 по ПУП на с.Радилово/, кв. 49 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 238-249-250-251, като се запазва профила на съществуващата изградена улица с широчина 8,00 м по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 60/25.02.2020 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПР за изменение трасето на улица с осови точки 298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 по регулационния план на гр.Пещера, с който се измества в северна посока пътното платно на улицата, при което част от УПИ ІІ-Жилищно строителство и търговия с идентификатор 56277.501.320 по КККР на гр.Пещера и част от УПИ VІ-3430 с идентификатор 56277.501.322 по КККР на гр.Пещера се приобщят към улицата и преминат от частна в публична-общинска собственост. За запазване площта на УПИ VІ-3430 с идентификатор 56277.501.322 по КККР на гр.Пещера се измества трасето на улица с осови точки 253, 254 между кв. 27 и разделителна тротоарна площ с идентификатор 56277.501.96408 и част от нея се предвижда да премине от общинска-публична собственост в частна.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 61/25.02.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за застрояване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1805 по КККР на гр.Пещера и присъединяването му към съществуваща площадка на поземлен имот идентификатор 56277.3.1589 по КККР на гр.Пещера /Пречиствателна станция за отпадни води на „БИОВЕТ“ АД/  и отреждане в УПИ VІІ-3.1821, „ПСОВ на „Биовет“ АД“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера.  Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: височина на застрояване по-голяма от 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Вторник, 25 Февруари 2020г.

25.02.2020г.

   Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .
Предложения, мнения и препоръки към Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Печат Email
Вторник, 25 Февруари 2020г.

Относно: Кампания за предсрочно издаване на български лични документи за жителите на Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Вторник, 25 Февруари 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Пещера обявява, че считано от 24.02.2020 г., временно преустановява приема на заявления за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев от ДГС гр. Пещера, с оглед своевременно обработване на подадените до 21.02.2020 г. заявления за включване.
След обработване на постъпилите до момента заявления, информация за нов прием на заявления за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев от ДГС гр. Пещера своевременно ще бъде публикувана в официалната страница на Община Пещера и разпространена чрез местните медии и информационни сайтове.

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069