Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2020

Печат Email
Понеделник, 24 Февруари 2020г.

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване  през стопанската 2020-2021г. в землищата на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

Съобщение

Печат Email
Петък, 21 Февруари 2020г.

Във връзка с писмо на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик за изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните,  уведомяваме собствениците на птици (кокошки, патици, гъски, пуйки, гълъби и др.) да подадат декларация по образец за притежавани и отглеждани брой птици в Център за административно обслужване, на 1 етаж в сградата на Общинска Администрация Пещера.
 Срок за подаване на декларациите 20.03.2020г.


Разчитаме на добросъвестност и съдействие!

Печат Email
Петък, 21 Февруари 2020г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 02. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 20 Февруари 2020г.

Стартира реализирането на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Печат Email
Четвъртък, 20 Февруари 2020г.

43/18.02.2020г.

Във връзка със сключено споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Пещера за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги.

Печат Email
Четвъртък, 13 Февруари 2020г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за длъжността – Главен специалист „Ел. мрежи и транспорт“ в дирекция „ТСУ“

Обявление

Печат Email
Сряда, 12 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 36/1.02.2020 г. от Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 56277.502.9591 по КККР на гр. Пещера, одобрена със Заповед № РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземлен имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Нестор Личев“, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 1688 кв.м., стар номер 502, съседи: 56277.502.1070, 56277.502.1071, 56277.502.1072, 56277.502.1136, 56277.502.752, 56277.502.753, 56277.502.759, 56277.502.763, 56277.502.764, 56277.502.765, 56277.502.766, 56277.502.767, 56277.502.816, 56277.502.817, 56277.502.818, 56277.502.819, 56277.502.820, 56277.502.821, 56277.502.822, 56277.502.823, 56277.502.824, 56277.502.825, 56277.502.826, 56277.502.827, 56277.502.9589, 56277.502.9592, 56277.502.9593, 56277.502.9601, 56277.502.9631, 56277.502.9632, собственост на Община Пещера за изграждането на сградна газопроводна инсталация на жилищна сграда с идентификатор 56277.502.753.2 по КККР на гр.Пещера, намираща се на ул.“Нестор Личев“ № 15.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 11 Февруари 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В Центъра за административно обслужване на Община Пещера се приемат заявления за включване в списъците за закупуване на 4 (четири) куб. м. дърва за огрев от ДГС гр. Пещера. Жителите на кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево заявяват желание за включване в списъците в кметствата на населените места.
Съгласно разпоредбите на чл.79, ал.9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г., не повече от един член на домакинство може да бъде включен в списък за закупуване на дърва за огрев.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 11 Февруари 2020г.

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” ПРИ ОБЩИНА ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 12.02.2020г. НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 13,30ч. ДО 17,30ч., ПОРАДИ ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020г.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 10 Февруари 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.501.288 /УПИ ІV- Дървопреработващо предприятие/ и обособяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ ІV-288, Дървопреработващо предприятие и УПИ ХХІХ-288, За производствена дейност и промяна на югозападните регулационни линии по имотни граници, кв. 25 по ПУП на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069