Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2020

Печат Email
Понеделник, 30 Март 2020г.

№ 169
 
 гр. Пещера,  30.03.2020 год.
 
            Във връзка със Заповед №РД-01-168/30.03.2020г. за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г.,  Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед №РД-01-154/26.03.2020г на министъра за здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, на основание чл.73 от  АПК и на основание чл.44, ал.1, т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №150 от 20.03.2020г. и Заповед №145 от 18.03.2020г.  и Заповед № 162/26.03.2020г. на Кмета на Община Пещера,  както  следва:  
Създава се т.13 със следното съдържание:  
„13. Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места в община Пещера са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.
      
      На основание чл.60, ал.1 във връзка с чл.74 от АПК, разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията на COVID19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими вреди за живота и здравето на хората.
 
Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР – Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

(п)

Печат Email
Четвъртък, 26 Март 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в Община Пещера е получено уведомление, приложение към настоящото съобщение, относно преустановяване приема на хартиен носител в приемните на ТП на НОИ – Пазарджик.

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 26 Март 2020г.

№162

 гр. Пещера,  26.03.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. на министъра за здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България  и на основание чл. 44, ал.1, т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.    Изменям и допълвам мои Заповед №136 от 14.03.2020г., Заповед №144 от 18.03.2020г., Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед №151  от 20.03.2020г., Заповед №154 от 21.03.2020г. и Заповед №157 от 24.03.2020г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 12.04.2020 година, включително.

II.    Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
III.    Срокът и обхвата на мерките по т.I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта да се съобщи на всички организации и институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 26 Март 2020г.

На 19.03.2020г. се проведе заседание на Председателски съвет, с представители на всички политически партии в Общински съвет-Пещера, във връзка с епидемичната обстановка в страната и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19, за провеждане на мероприятия на закрито.
     Становището на Председтелския съвет е: Общински съвет - Пещера да проведе неприсъствено заседание за граждани и медии на 31.03.2020г. от 14:00ч., при строго спазване на противоепидемичните мерки, което да се излъчва онлайн, със следния дневен ред:

 

Печат Email
Вторник, 24 Март 2020г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Пещера и Решение на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера от 24.03.2020 г., на основание Заповед №157/24.03.2020 г. на Кмета на Община Пещера е забранено движението на пътни превозни средства с животинска тяга (каруци) на територията на община Пещера по републикански, общински и полски пътища, считано от 24.03.2020 г. до изтичане срока на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

Печат Email
Понеделник, 23 Март 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

МВР разпространи образец на декларация, за улеснение на гражданите за придвижване през КПП-тата в областните градове.
В декларацията се попълват личните данни и причината, налагаща неотложно придвижване извън населеното място.
ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ПУБЛИКУВАМЕ ОБРАЗЕЦА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА!

Съобщение

Печат Email
Събота, 21 Март 2020г.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,  препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №149/20.03.2020 г. и Заповед №152/21.03.2020 г. на Кмета на Община Пещера, се въвежда следното работно време на Центъра за административно обслужване в Община Пещера:

1.    На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Община Пещера от 11.00 часа до 16.00 часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.
2.    На 21.03.2020г. и 22.03.2020г. в Центъра за административно обслужване в Кметство с. Радилово и Кметство с. Капитан Димитриево от 8.30 часа до 17.30часа ще бъдат издавани удостоверения за настоящ адрес на граждани, които имат различен настоящ адрес от постоянен си адрес.
3.    За посочения период,  административните структури ще издават удостоверения за настоящ адрес на граждани, които са заявили желание за промяна на настоящия си адрес, като за целта следва да представят:
•    Заявление за промяна на  настоящ адрес.
•    Документ за самоличност.
•    Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).
•    Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не е собственик на имота). Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.
•    Документ за платена такса.
•    В случай, лицето  не подава заявлението лично е необходимо да се представи  нотариално заверено пълномощно или съдебно разпореждане.
4.    В работни дни Центърът за административно обслужване ще е с работно време  от 08,30 часа до 12.30часа и от 13.30ч. до 17.30 часа.

Съобщение

Печат Email
Събота, 21 Март 2020г.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №151/21.03.2020 г. на кмета на Община Пещера, се ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПАРКА.

Печат Email
Събота, 21 Март 2020г.

Заповед 152 от 21.03.2020г.

Печат Email
Събота, 21 Март 2020г.

Заповед 151 от 20.03.2020г.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069