Събота, 10 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2020

Печат Email
Събота, 21 Март 2020г.

Заповед 150 от 20.03.2020г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 19 Март 2020г.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, се преустановява ползването на площадките за игра и спортните площадки на територията на община Пещера до 29.03.2020 г.
    
Срокът на мярката може да бъде продължен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Печат Email
Четвъртък, 19 Март 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

1.    Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър- председателя на Република България, Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. на министъра за здравеопазването, на основание чл. 44, ал.1, т.1,  ал.2   от ЗМСМА, със Заповед № 145/18.03.2020г. на Кмета на Община Пещера е изменена и допълнена Заповед № 136/14.03.2020г. на Кмета на Община Пещера, както следва:
В т. II. „Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 29.03.2020 година” се създава т.11, със следното съдържание:
„т.11. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
2.    Всички стопански субекти на територията на община Пещера продължават работата си, при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в моя Заповед №136/14.03.2020г.
В останалата си част, Заповед №136/14.03.2020г., остава непроменена.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 17 Март 2020г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение на територията на България, породено от пандемията COVID-19, Автогара Пещера преустановява своята дейност.

Печат Email
Събота, 14 Март 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Във връзка със Заповед РД-01-124/11.03.2020г. на министъра за здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, на основание чл. 44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА, със Заповед № 135/13.03.2020г. на Кмета на Община Пещера са разпоредени противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 29.03.2020 година.

Печат Email
Петък, 13 Март 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    Във връзка със Заповед РД-01-124/11.03.2020г. на министъра за здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България,  на основание чл. 44, ал.1, т.1,  ал.2  от ЗМСМА, със Заповед № 135/13.03.2020г. на Кмета на Община Пещера са разпоредени противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 29.03.2020 година.

Печат Email
Петък, 13 Март 2020г.

ЗАПОВЕД 134/12.03.2020г.

Във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р — 37/ 26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД — 01-11708.03.2020г. на министъра на здравеопазването и на основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА,

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Да се преустанови работата на 14.03.2020г. /събота/ на Общински пазар гр. Пещера за търговци в промишлен сектор /продажба на дрехи, перилни препарати и др./, с изключение на тези с предплатен месечен абонамент за търговия на пазарска маса

2.Да се въведе стриктен контрол на пропускателния режим на територията на Общински пазар град Пещера.

3.Да се осигури необходимото количество дезинфекционни и предпазни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа, както и да се предприемат всички необходими мерки за дезинфекция.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Директора на ОП „Паркинги и Пазари” гр. Пещера - Стоил Тилев.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Стоил Тилев — Директор ОП „ГПТ' за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата Заповед да се постави на видно място в упр влението на ОП „Папкинги и Пазари” гр. Пещера.

 

Йордан Младенов

Кмет на Община Пещера

/п/

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 12 Март 2020г.

ПРЕПОРЪКИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Във връзка с риска от разпространение на коронавирус COVID-19, решение на Министерския съвет от извънредното заседание проведено на 8 март 2020 г., разпореждания на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г., на министъра на здравеопазването и проведеното спешно заседание на Експертната група за работа в извънредни ситуации по заповед на Министъра на туризма.
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ПРЕПОРЪЧВА
Да се преустановят посещенията на туристическите обекти, както и туристическите фестивали и събития в областите Габрово и Плевен до второ нареждане.

Печат Email
Вторник, 10 Март 2020г.

Протокол за извършена проверка на сключени договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 09 Март 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.113 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-32, „Жилищно строителство”/ в УПИ І-113, “Производство, търговия и услуги”, кв. 123А, гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069