Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2020

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 30 Април 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 267/29.04.2020 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на преминаване на „Въздушна кабелна линия“ през поземлен имот-публична общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 56277.504.9650 /второстепенна улица/ по КККР на гр.Пещера.

Печат Email
Понеделник, 27 Април 2020г.

№ 248
                                           гр. Пещера, 27.04.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-239/26.04.2020г. на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и на основание чл.44, ал.1, т.1,  ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

1.    Изменям, считано от 27.04.2020г., т.1.1. от моя Заповед № 151/20.03.2020г., както следва:
„1.1. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2.5м. спрямо други семейства;
в) влизане в и излизане от паркове единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;
г) използване обозначените маршрути за разходка;
д) забрана  употребата на алкохол;
е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия“.
2. Създава се т.2, със следното съдържание:
„2. Посещенията на  паркове и градини се разрешава само на следните лица -  деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9.30ч. до 18.30ч. всеки ден“.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР –Пещера и на длъжностните лица, определени за актосъставители от Община Пещера.
Заповедта да се публикува на официалния сайт на Община Пещера, за сведение и изпълнение от заинтересованите лица, както и да се връчи на Началника на РУ на МВР –Пещера и на длъжностните лица, определени за актосъставители от Община Пещера, за контрол на разпоредените мерки.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

 

Печат Email
Петък, 24 Април 2020г.

    Общински съвет - Пещера ще проведе неприсъствено заседание за граждани и медии на 30.04.2020г. от 14:00ч., което ще се излъчва онлайн, при строго спазване на противоепидемичните мерки, стриктно да се спазват предписанията в инструктажа за провеждане на мероприятия на закрито, за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
  Освен общинските съветници и кметове, на заседанието ще се допуснат само представители на Общинска администрация - Пещера, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.
   С цел максимално да бъде ограничена продължителността на пребиваването на опрелелен брой хора в затворено помещение, в дневния ред са включени за разглеждане нетърпящи отлагане въпроси и докладни.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 04. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Петък, 24 Април 2020г.

От 27.04.2020 година, в община Пещера стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ , финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Печат Email
Петък, 24 Април 2020г.

Списъци на одобрените кандидат-потребители, които могат да получат целево подпомагане с топъл обяд в град Пещера, село Радилов и село Капитан Димитриево по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“, Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Печат Email
Четвъртък, 16 Април 2020г.

№ 223              

гр. Пещера, 15.04.2020 год.
 
Във връзка с Решение от 14.04.2020г. на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.1, т.4, във връзка с т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,
 
 
З А П О В Я Д В А М :
 
 
Считано от 20.04.2020г., да се преустанови действието на контролно-пропускателните пунктове в кв.Луковица - гр.Пещера, въведено с моя Заповед №185/04.04.2020г.  
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Абаджиева - Началник на РУ на МВР – Пещера и Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет на Община Пещера.
 
Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на  МВР – Пещера и Заместник-кмета на Община Пещера, както и да се публикува на официалния сайт на Община Пещера.  
 
 
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Сряда, 15 Април 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-2.101 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

Печат Email
Събота, 11 Април 2020г.

№ 208

гр. Пещера, 10.04.2020 год.

Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020г.на министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.4, и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

ОТМЕНЯМ моя Заповед №157/24.03.2020г. относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга (каруци) на територията на община Пещера по републикански, общински и полски пътища, издадена във връзка с епидемичната обстановка на територията на община Пещера, свързана с разпространението на COVID -19 и извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР –Пещера. Заповедта да се връчи на Главен експерт „СГВС и административно-наказателна дейност“,
Директора на  дирекция  ТСУ  в Община Пещера  и  кметовете  на  Кметства  с.Радилово и  с.Капитан Димитриево, за сведение, да се публикува на официалния сайт на Община Пещера, както и да се изпрати на Началника на РУ на МВР-Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 10 Април 2020г.

№ 207
 
 гр. Пещера,  10.04.2020 год.
 
 На основание чл. 44, ал.1, т.1 и  ал.2  от ЗМСМА, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, срокът по което е удължен с Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание до 13.05.2020г.,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
I. Изменям и допълвам мои Заповед №136 от 14.03.2020г., Заповед №144 от 18.03.2020г., Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед №151  от 20.03.2020г., Заповед №154 от 21.03.2020г. и Заповед №157 от 24.03.2020г., и Заповед № 162/26.03.2020г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 13.05.2020 година.
 
II. Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 
Заповедта да се съобщи на всички организации и институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се публикува на официалния сайт на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 10 Април 2020г.

Община Пещера, област Пазарджик, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957 кв.м. по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“  и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване, като се обособят 72 /седемдесет и два/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643, разположени в 9 /девет/ броя нови квартали със съответните обслужващи улици.
В новообразувания квартал 182а попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069