Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2020

Печат Email
Петък, 29 Май 2020г.

OБЩИНА ПЕЩЕРА обявява процедура за подаване на заявления и подбор на потребители на услугата – детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години с постоянен и настоящ адрес на родителите в община Пещера, при спазване на следните критерии:
1.    Децата да са на възраст от 6  месеца до 2 години;
2.    Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера.
3.    Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера най-малко 6  месеца, преди подаване на заявлението за кандидатстване;
4.    Родителят/законният представител на детето да няма просрочени задължения към Община Пещера;
5.    Деца-сираци и полусираци ще ползват с предимство услугата.

           Ред за провеждане на подбора.
           1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидат-потребителите са:

Съобщение

Печат Email
Петък, 29 Май 2020г.

Общинска администрация обявява следните приемни дни на ръководния екип на Община Пещера:


1. Йордан Младенов - Кмет на Община Пещера - всеки понеделник от 14.00 часа до 17.00 часа;

2. Инж. Николай Атанасов - 3аместник-кмет с ресор: териториално и селищно устройство, общинска собственост, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“, Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, Общинско търговско дружество ВКС-ЕООД, отбранителна и мобилизационна подготовка. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти - всеки вторник от 14.30 часа до 17.00 часа;

3. Гълъбина Карамитрева - Заместник-кмет с ресор: финанси и човешки ресурси     европейски фондове и обществени поръчки, МКБППМН, Общинско предприятие „Обредни дейности“, трудова заетост и подпомагане, Клубове на инвалида, пенсионерите и диабетиците, звено Крепост „Перистера“, координация с органите на полицията и съдебната система. Ръководи координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти – всяка сряда от 14.30 часа до 17.00 часа;

4. Елена Рядкова – 3аместник-кмет с ресор: образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси, спорт и туризъм, функция – здравеопазване. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите а управление на проекти- всеки четвъртък от 14.30 часа до 17.00 часа;

5.Галина Стоянова – Вр.ИД Секретар с функции: дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, обществен ред и сигурност, гражданска защита, регистрация на местните поделения на вероизповеданията, настойничество и попечителство. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите а управление на проекти - всеки петък от 14.30 часа до 17.00 часа.

 Посещенията при кмета на общината се извършват след предварително записване само в приемния ден от 8.30 до 12.30 часа на гише № 2 и № 3 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 или на тел.0350/6-22-03; 6 -22-08.

Печат Email
Петък, 22 Май 2020г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 05. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Съобщение

Печат Email
Петък, 22 Май 2020г.

Детските градини в община Пещера ще отворят врати на 26.05.2020г. Кметът на Община Пещера проведе среща с директорите на детските градини, на която беше обсъдена готовността за работа в условията на извънредната епидемична обстановка.
За намаляване риска за здравето на персонала, ще бъдат осигурени всички необходими лични предпазни средства. Кметът на общината се ангажира  да оказва нужното съдействие за осигуряване на нормална работа на персонала, както и за опазване здравето на възпитаниците. Родителите ще трябва еднократно да подадат декларация, с която да заявят, че гарантират за доброто здравословно състояние на детето, което доброволно тръгва на детска градина. Младенов добави, че в Центъра за административно обслужване в Община Пещера ще бъдат предоставяни необходимите декларации за информирано съгласие.
Родителите се очаква да уведомят директора за датата, от която детето им ще посещава градина, най-късно два работни дни преди нея, както и да посочат периода на планираното посещение. Те следва да декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и че няма признаци на болест през последните 14 дни.
Изискване към директорите е да осигурят необходимите предпазни средства за персонала и почистващи материали за децата и служителите. Те трябва и да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят и маркировка, да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, а в края на всяка седмица да проучват колко деца предстои да идват през следващата.
Посещението в детските заведения е по желание. Няма да се изисква обичайната след дълго прекъсване медицинска бележка. Препоръчва се по възможност децата да останат вкъщи и се посочва, че при заразяване с коронавирус може да се затворят една или няколко групи, или цялата детска градина/ясла. Хронично болните деца и децата със специални образователни потребности могат да посещават детските заведения след предварителна консултация с личния им лекар.
Така ще започнат работа детските градини и яслите в условията на извънредната епидемична обстановка заради коронавируса.

Обявление

Печат Email
Сряда, 20 Май 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на квартал 203, засягащо УПИ ХVІІ-ОБНС, УПИ ХVІІІ-ОБНС и УПИ ХІХ-ОБНС /поземлени имоти 56277.503.911; 56277.503.919; 56277.503.920; 56277.503.921; 56277.503.922; 56277.503.923 и 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера/, като се обособят 2 /два/ броя УПИ за сметка на УПИ ХVІІІ-ОБНС, За жилищно строителство, а именно УПИ ХVІІ-ОБНС и УПИ ХVІІІ-ОбНС. Съществуващ УПИ ХVІІ-ОбНС /поземлен имот с идентификатор 56277.503.911/ се превръща в новообразуван УПИ ХХ¬VІ-ОбНС, като страничната регулационна линия между новопроектиран УПИ ХVІІ-ОбНС и новопроектиран УПИ ХХVІ-ОбНС минава по съществуваща имотна граница между имоти с идентификатори 56277.503.911; 56277.503.919 и 56277.503.923 по КККР на гр.Пещера. Заличава се улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и се обособява нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера, и реализирана на място улица тупик Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Петък, 15 Май 2020г.

За инвестиционно намерение  "Бари Инвест" ООД гр.Пещера

Справка

Печат Email
Петък, 15 Май 2020г.

За постъпили предложения, становища и възражения по Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

Във връзка с публикувано обявление на 25.02.2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона на нормативните актове относно изготвения  Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера в обявения 30-дневен срок в Общински център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера, както и на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /п/
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 14 Май 2020г.

Списък на одобрените кандидат-потребители, които могат да получат целево подпомагане с топъл обяд в град Пещера по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“, Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

Заповед

Печат Email
Вторник, 12 Май 2020г.

№ 280
гр. Пещера, 11.05.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-256/11.05.2020г. на министъра за здравеопазването, за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г., Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020г., Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020г., Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020г., Заповед № РД-01-225 от 20.04.2020г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020г., Заповед № РД-01-238 от 26.04.2020г., Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020г., Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020г. и Заповед № РД-01-250 от 05.05.2020г. на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2  от ЗМСМА,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед № 162/26.03.2020г. и Заповед №169 от 30.03.2020г., Заповед №269/04.05.2020г. на Кмета на Община Пещера,  както  следва:
1.    В т.II, т.6 думите „с изключение на Кула 1“ се заличават.
2.    В т.II се създават т.8а и т.8б, със следното съдържание:
„т.8а. Допускат се посещения на музеите и библиотеките на закрито в община Пещера и Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
т.8б. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки“.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, на Началника на РУ на МВР – Пещера и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 08 Май 2020г.

№ 277

гр. Пещера 07.05.2020 г.

     В изпълнение на Решение 52/27.02.2020 г., Решение 53/27.02.2020 г., Решение №668/29.08.2019 г. и №522/27.09.2018 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
            1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069