Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2020

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 23 Юни 2020г.

Общински съвет - Пещера ще проведе неприсъствено заседание за граждани на 25.06.2020г. от 14:00ч.,  при спазване на противоепидемичните мерки.

 

Печат Email
Понеделник, 22 Юни 2020г.

З А П О В Е Д

№ 360

Гр.Пещера 17.06.2020 г.


    Във връзка с Писмо с вх.№24-51-1/15.06.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури към 15.06.2020 г., на основание чл.4, ал.4 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 15.06.2020 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Пещера:

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 22 Юни 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068
телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 22.06.2020 г. до  26.06.2020 г.

На 22.06.2020 г. -  „Околовръстен път“ – улица „Хан Пресиян“ – част от ул. „Цар Борис 1“

На 23.06.2020 г.- Част от улица „Цар Борис 1“ , „Околовръстен път“, част от квартал „Изгрев“

На 24.25.06.2020 г. – от  Фирма „Сокола“, до Магазин „Лидъл“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Петък, 19 Юни 2020г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера свиквам ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 06. 2020 г./ ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Печат Email
Вторник, 16 Юни 2020г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера .
Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Обявление

Печат Email
Вторник, 16 Юни 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за образуване на два нови УПИ ХVІ-203 и УПИ ІV-208 за сметка на УПИ ІV-Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.503.203 и поземлен имот с идентификатор 56277.503.208 по КККР на гр.Пещера, кв. 136 по имотни граници на  поземлен имот с идентификатор 56277.503.203 по КККР на гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство/ ниско свободно застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на стол
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 15 Юни 2020г.

Обява за подбор на регистратори

От 15 до 22 юни стартира набирането на регистратори за преброяването на населението и жилищния фонд в община Пещера.
Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см, ще се приемат в административната сграда на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. Дойранска епопея № 17 (деловодство).

Задължителни изисквания за кандидатите за регистратори са:
•    да са навършили 18 години, да имат поне средно образование,
•    да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.
Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.
Регистраторите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства, но трябва да разполагат със собствени (таблети, смарт телефони, лаптопи, настолни компютри) и да имат опит в работата и използването им.
Всички регистратори ще преминат през обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на работа с мобилното и стационарно приложение. След успешно завършено обучение, те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.
Общинската преброителна комисия за община Пещера информира кандидатите за регистратори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на събраната информация за сградите и жилищата в обходния им участък.

Печат Email
Понеделник, 15 Юни 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 354/11.06.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, /части, от който попадат в УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС/, кв. 216. Новопроектираните УПИ VІІ-101, УПИ VІІІ-334, 335, 338 и УПИ ІХ-339, 342, 343 достигнат от югоизток и югозапад до новата регулационна граница на улица с о.т. 1070-1068б-1068а. От северозапад се прекарва нова дворищно регулационна линия с реципрочност на придаваемите части от УПИ VІІ-101 и УПИ VІІІ-334, 335, 338 /имоти с идентификатори 56277.505.101 и 56277.505.102/. От североизток се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 977-985-986. От изток също се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 1070-977.

Съобщение

Печат Email
Петък, 12 Юни 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068 телефон за връзка: 0350/6 22 91


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 15.06.2020 г. до  19.06.2020 г.

На 15.06.2020 г. - Площад „Борис Пиринчиев“ – Дирекция „Социално подпомагане“ – ул. „Сокола“

На 16.06.2020 г.- Улица „Чайка“ и улица „Симон Налбант“

На 17.06.2020 г. - Магазин „Лазур“, квартал „Изгрев“ – улица „Спартак“ – улица „Проф. Янко Тодоров“

На 18.06.2020 г. – Улица „Първи май“ – улица „Стефан Караджа“ и част от улица „Георги Зафиров,“Квартал „Изгрев“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.


Директор: /П/
Иван Спиров

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 11 Юни 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 344/10.06.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на квартал 203, засягащо УПИ ХVІІ-ОБНС, УПИ ХVІІІ-ОБНС и УПИ ХІХ-ОБНС /поземлени имоти 56277.503.911; 56277.503.919; 56277.503.920; 56277.503.921; 56277.503.922; 56277.503.923 и 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера/, като се обособят 2 /два/ броя УПИ за сметка на УПИ ХVІІІ-ОБНС, За жилищно строителство, а именно УПИ ХVІІ-ОБНС и УПИ ХVІІІ-ОбНС. Съществуващ УПИ ХVІІ-ОбНС /поземлен имот с идентификатор 56277.503.911/ се превръща в новообразуван УПИ ХХ¬VІ-ОбНС, като страничната регулационна линия между новопроектиран УПИ ХVІІ-ОбНС и новопроектиран УПИ ХХVІ-ОбНС минава по съществуваща имотна граница между имоти с идентификатори 56277.503.911; 56277.503.919 и 56277.503.923 по КККР на гр.Пещера. Заличава се улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и се обособява нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера, и реализирана на място улица тупик    .
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069