Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2020

Обявление

Печат Email
Сряда, 29 Юли 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 56277.502.511 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-968/, кв. 102 по регулационния план на гр.Пещера за запазване на допълващото съществуващо застрояване, като се създаде възможност за надстрояване и установяване като основно жилищно застрояване. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 8,00 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 23 Юли 2020г.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера свиквам ДВАНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 07. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Сряда, 22 Юли 2020г.

           В изпълнение на Решение 88/28.05.2020 г.на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

     НАРЕЖДАМ :

          

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на следните транспортни средства – специални машини, собственост на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера:

           1.1.Челен товарач CASE 9121C, с начална цена 42300.00 лв. без ДДС, депозит за участие 2115.00 лв.;

           1.2.Самосвал МАН с рег.№РА 6128 КК с начална

Печат Email
Понеделник, 20 Юли 2020г.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА

ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ИНФОРМАЦИЯ

   В периода 27.04.2020 г. – 20.07.2020 г., Община Пещера реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане.

   Чрез проекта се осигури топъл обяд за 179 лица, жители на община Пещера, от следните целеви групи:

                 1. Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

 

                 2. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат

Уведомление

Печат Email
Сряда, 15 Юли 2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Грими - Хюсеин Хюсеин:
Кандидатстване по процедура чрез подбор N BG06RDNP00l-5.001 - по подмярка 5.1."Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития” от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претьрпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Печат Email
Сряда, 15 Юли 2020г.

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за организация и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Юли 2020г.

Обявление по процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от  Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2020г. с Приоритетна област: Повишаване на екологичната култура и подобряване на жизнената среда в община Пещера.

  Със Заповед №409/10.07.2020г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от  Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2020г. с Приоритетна област: Повишаване на екологичната култура и подобряване на жизнената среда в община Пещера.
1.    Допустими кандидати.
Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност, а именно:
Кандидати, които  осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са:
•    неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
•    читалища по реда на ЗНЧ,
•    домсъвети по реда на ЗУЕС,
•    местни културни и образователни институции.

ВАЖНО!
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата. Участието на партньор не е задължително и включването на партньор не води до получаване на допълнителни точки при оценката на проектното предложение.
Партньорът трябва да е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите между кандидата и партньора и средствата, които ще се разходват от тях) – ако е приложимо.

В процедурата не може да участва кандидат, който:
    е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
    има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
    е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по процедурата, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
•     минимална сума на финансова помощ: 1 000,00 лв. с ДДС.
•     максимална сума на финансова помощ: 2 000,00 лв. с ДДС.
Не изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите. Препоръчително е кандидатите да осигурят нефинансов принос (доброволен труд) към изпълнение на инициативите.
ВАЖНО!
Община Пещера си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на обявената процедура за прием на проектни предложения, ако:
1. не постъпят проектни предложения, или
2. постъпилите проектни предложения не отговарят на обявените условия, или
3. всички отговарящи на обявените условия проектни предложения, сумарно надвишават наличните финансови средства.

2.    Продължителност
     Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 3 месеца.
3.    Териториален обхват
Инициативите могат да се реализират в град Пещера и населените  места на територията на община Пещера.

4.    Брой предложения на кандидата за получаване на финансова помощ
Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение по настоящата процедура.
В случай, че кандидат представи едновременно повече от един проект по процедурата, всички негови предложения няма да бъдат оценявани.
Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg

5.    Място и срок за подаване на проектни предложения
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 24.07.2020г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща  и наименование на проектното предложение.
Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.104 – Галина Стоянова

 

Обявление

Печат Email
Вторник, 14 Юли 2020г.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ, уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП - Парцеларен план за прокарване на питеен водопровод до поземлен имот 56722.3.1740 по КККР на гр.Пещера собственост на „Биовет“ АД, през поземлени имоти с идентификатор 56277.3.1292 по КККР на гр.Пещера, местност „Луковица“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, площ 633 кв.м., дължина на предвиденото трасе в имота от 32,20 м и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера, местност „Агово“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, площ 29939 кв.м., дължина на предвиденото трасе в имота от 105,28 м.
Проекта се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 2, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 14 Юли 2020г.

Телефонен номер  0700 20 341   подпомага потребителите при използването на електронни административни услуги

С цел да подпомогне потребителите при използването на електронни административни услуги, Държавна агенция „Електронно управление“ създаде Помощен контактен център, към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обърнат по всички въпроси свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги.
Помощния контактен център отговаря на единен телефонен номер за цялата страна
0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Печат Email
Понеделник, 13 Юли 2020г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПЕЩЕРА


УВЕДОМЯВАМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОД. Е ДО 31.07.2020 Г.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069