Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2020

Съобщение

Печат Email
Петък, 28 Август 2020г.

Общинска Служба по Земеделие гр. Пещера, обявява, че са изготвени проектите на доброволните споразумения и регистрите към тях за землищата на ………….

 

Съобщение

Печат Email
Петък, 28 Август 2020г.


Общинско предприятие „ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ обявява

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ   И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГРАД ПЕЩЕРА
от 31.08.2020 г.  до  04.09.2020 г.

31.08.2020г. – Миене на улици – ул.“Иван Вазов“, ул.“Изгрев“, ул.“Г.Хаджидимитров“ и ул.“Славейков“.

02.09.2020г. – Миене на улици – ул.“Никола Докторов“, ул.Богдан Миндизов“, ул.“Петър Арнаудов“.

03.09.2020г. – Миене на улици - ул.“Вела Благоева“, ул.“Оборище“, площад „Пиринчиев“.


Обявление

Печат Email
Четвъртък, 27 Август 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията по имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.502.712, 56277.502.713, 56277.502.714, 56277.502.715 и 56277.502.716 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ VII-714, 715, 716 и УПИ X-712, 713 за сметка на УПИ VІІ-Жилищно строителство /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.712, 56277.502.713, 56277.502.714, 56277.502.715 и 56277.502.716 по КККР на гр.Пещера/, кв. 99 по плана на гр.Пещера, Площите на новообразуваните УПИ са както следва: УПИ VII-714, 715, 716 – 299 кв.м. и УПИ X-712, 713 - 542 кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУОС“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Заповед

Печат Email
Вторник, 25 Август 2020г.

№ 522
Гр.Пещера 25.08.2020 год.
    
На основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1 и чл.65, ал.2, т.3, във връзка с чл.48, ал.3, т.2 и т.4 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

Обявявам „Частично бедствено положение“ за територията на гр.Пещера, община Пещера и въвеждам в изпълнение Плана за защита при бедствия на Община Пещера в част „Наводнение“.
1.Обстоятелства, които налагат обявяването: Поради високи подпочвени води частично е наводнен централния гробищен парк на гр. Пещера, което може да доведе до увреждане на здравето на хората, както и замърсяване на почвата и водата с биологически вещества. Това създава и невъзможност за извършване на погребения в засегнатата част на гробищния парк.
2.Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение:  Необходимост от предприемане на спешни действия за отводняване за предотвратяване на вредните последици за човешкото здраве, почвата и водата.
3.Граници на територията, на която се обявява бедствено положение: Централен гробищен парк на гр.Пещера.
4.Мерки за овладяване на бедствието: Спешни отводнителни действия чрез моторни помпи и започване на изграждането на дренажна и отводнителна система.
4.1.Свикване на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и взаимодействие с областния щаб и националния щаб за защита при бедствия.
4.2.Извършване на неотложни аварийни работи съобразно обстановката.
4.3.Изготвяне и предоставяне на информация на населението и медиите за обстановката и предприетите действия по овладяване на бедствието.
5.Органи и длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки:
По т.4.1. – Кмет на Община Пещера.
По т.4.2. – инж. Николай Атанасов - Зам.-кмет на Пещера.
По т.4.3. – Димитър Симонов – Секретар на Общинския щаб за защита при бедствия.
6. Начало на въвеждане на бедственото положение и срок на действие: Бедственото положение е в сила от 16:00 ч. на 25.08.2020 г. до 16:00 ч. на 31.08.2020 г.
Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица имащи отношение по защита на населението и включени в общинския план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.
Обявеното „Частично бедствено положение“ да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.
Копие от заповедта да се изпрати на Министъра на вътрешните работи и Областния управител на Област Пазарджик и на Оперативния център на РДПБЗН - Пазарджик.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

Обявление

Печат Email
Понеделник, 24 Август 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението му и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно строителство, като се обособят 8 броя УПИ за сметка на поземлен имот 56277.3.1328, а именно: УПИ ХХVІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХVІІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХІХ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІV-3.1328, „Жилищно строителство“, като се отдели и част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1328 за образуване на улица с идентификатор 56277.3.1815 с широчина 6 м. в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/  1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 24 Август 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068 телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА
от 24.08.2020 г.  до  28.08.2020 г.

На 24.08.2020г.,25.08.2020г. и 26.08.2020г.ул.“Васил Левски“, ул.“Петър Стайков“, ул.“Свети Константин“, ул.“Опълченска“, ул.“Панорама“,ул.“Булаир“, ул.“Владимир Рилски“, ул.“Христо Ботев“,ул.“Гоце Делчев“,ул.“Михаил Димов“,ул.“Васил Левски“.   
 
На 26.08.2020г. и 27.08.2020г.  ул.“ Александър Стамболийски“ , ул.“Илия Янчев“, ул.“Габер“, ул.“Георги Бенковски“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Беглика“, ул.“Алеко Константинов“, ул.“Христо Цикалов“.

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Петък, 21 Август 2020г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Информация

Печат Email
Четвъртък, 20 Август 2020г.

Община Пещера  получи одобрение за изпълнението на проект „Осигуряване на непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера, чрез закупуване на технически средства и заплащане на такса интернет“, с който кандидатства пред Фонд „Социална закрила“
Проектът цели осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат в и са настанени в ЦНСТ гр.Пещера, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. Целта ще бъде постигната чрез осигуряване на подходящи условия за провеждане на обучение в електронна среда, чрез закупуване на необходимите технически средства. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование. Освен това ще се създадат предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на интернет. Ще се подобри  жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Проектът ще се изпълнява до 15.11.2020г., а стойността му е в размер на 4 419.41лв., осигурени от Фонд „Социална закрила“

Печат Email
Четвъртък, 20 Август 2020г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера, д-р Николай Пенев, свиква ТРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 08. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 14 Август 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068  телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 17.08.2020 г.  до  21.08.2020 г.

На 17.08.2020г. ул. „Горно Броде“,ул.“Гоце Делчев“ и част от ул.“Александър Стамболийски“.
 
На 18.08.2020г, 19.08.2020г. и 20.08.2020г.  ул.“ Стефан Кънчев“ , ул.“Гео Милев“, ул.“Петър Казов“, ул.“Чаталджа“, ул.“Никола Стаев“, ул.“Свети Константин“.

На 20.08.2020г. ул.“ Свети Константин“, кръгово кръстовище на Михаил Такев, ул.“Георги Кьосеиванов“.

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069