Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Август 2020

Заповед

Печат Email
Петък, 14 Август 2020г.

№ 503
Гр.Пещера 14.08. 2020 год.

С оглед осигуряване на спокойствието и почивката на пребиваващите в с. Св. Константин през активния летен сезон, като взех в предвид разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

Във връзка с въведената забрана за строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август 2020 г. на територията на с. Св. Константин, община Пещера, за предотвратяване и преустановяване на нарушения, определям длъжностно лице Гавраил Богданов Богданов с тел. за контакти 0893 330 243 да поддържа непосредствен контакт със Секретаря на Община Пещера – Галина Стоянова, с инж. Румяна Григорова – Директор на Дирекция «ТСУ, ОС», с Мария Цурева – Гл. специалист «Незаконно строителство, определяне на строителна линия и архив».
Сигнали за нарушение на въведената забрана да се приемат на тел.0350/6-22-03.
При констатиране на нарушения да се образуват адиминистративнонаказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените в цитираната наредба санкции.
Настоящата заповед да бъде съобщена чрез интернет-страницата на Община Пещера и да се постави на общодостъпни места в с. «Св. Константин».
Контрол по изпълнението възлагам на Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера
/п/

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 10 Август 2020г.

Общинска служба  „ ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЕЩЕРА – офис Пещера
Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

че  заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.Баланс по масиви.Баланс по масиви и ползватели.Карта на масивите.

землище

дата

час

Място за провеждане на заседанието

Капитан Димитриево

18.08.2020г.

10:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА ОФИС- ПЕЩЕРА

Радилово

18.08.2020г

15:30

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА

ОФИС- ПЕЩЕРА

Пещера

18.08.2020г

16:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЕЩЕРА ОФИС- ПЕЩЕРА

 

Всички ползватели, подали заявления за участие в    масиви за ползване за стопанската 2020 /2021 година, ЗАДЪЛЖИНЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 10 Август 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068
телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 10.08.2020 г. до  14.08.2020 г.

 На 10.08.2020г. квартал „Изгрев“.
 
На 11.08.2020г и 12.08.2020г.  ул.“Др. Петър Цикалов , ул.“Симон Налбант“, ул.“Стефан Караджа“, ул.“Първи Май“, ул.“Сокола“, ул.“Петър Лазов“ и част от ул.“ Георги Зафиров“.

На 13.08.2020г. ул.“ Георги Хаджидимитров“, ул.“Атанас Ставракиев“, ул.“Никола Докторов“ , ул.“Богдан Миндизов“.

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Обява

Печат Email
Вторник, 04 Август 2020г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПЕЩЕРА

УВЕДОМЯВАМЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ,  ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПОДАДЕНИ СЪС ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЧ ПО ЧЛ. 69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОД.
ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 15.08.2020 Г. ПРИ ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА , КАТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРТЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.
Материалите се намират в ОСЗ– гр. ПЕЩЕРА - офис Пещера(гр.Пещера, ул.Дойранска епопея 17, ет.3, стая 15 ,  офис Брацигово (гр.Брацигово, ул.Христо Гюлеметов 1, ет.2) и офис Батак (гр.Батак, пл.Освобождение 5).
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ГР. ПЕЩЕРА

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 03 Август 2020г.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ИНФОРМАЦИЯ

    От 03.08.2020 година, в община Пещера отново стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки за 170 потребители от следните целеви групи:
    1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина;
    2. Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
    3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
    Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят прехраната си.
Община Пещера пряко и самостоятелно ще предлага съпътстваща подкрепа през целия период на изпълнение на Програмата, изразяваща се в снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с лични средства на лицата.
Предоставянето на топлия обяд стартира на 03.08.2020 г. и ще приключи на 31.08.2020 г.
Срокът на изпълнение на проекта е 21 дни.
Общата стойност на проекта е 10 353,00 лв.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069