Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2020

Съобщение

Печат Email
Вторник, 29 Септември 2020г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 29.09.2020г. за инвестиционно предложение:

„Закупуване на системи за пречистване, дезинфекциране, омекотяване и структуриране на питейна вода за животни и мобилен инсенаратор за обезвреждане на странични животински продукти- животински трупове“ в поземлен имот с идентификатор 55155.8.74, м. „Зайкови мандри“ по КККР гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и поземлен имот с идентификатор 56277.1.135, м.“Курията“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик от ЕТ „Грими – Хюсеин Хюсеин“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Покана

Печат Email
Понеделник, 28 Септември 2020г.

             Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101-0127-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. на 29 септември 2020 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.

Печат Email
Понеделник, 28 Септември 2020г.

Община Пещера разработва План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г. се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото

Печат Email
Петък, 25 Септември 2020г.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера д-р Николай Пенев, свиква ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2020 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 25 Септември 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ обявява ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГРАД ПЕЩЕРА

от 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.

На 28.09.2020г. ул.“Ангел Калоянов“,ул.“Осман Ефенди“,ул.“Орфей“.

На 30.09.2020г. ул.“Сабахатин Али“,ул.“Нов Живот“,ул.“Елена и Тодор Кънчеви“.

На 01.10.2020г.ул.“Септемврийци“,ул.“Никола Вапцаров“,ул.“Михайл Такев“ и част от   ул.“Петър Горанов“

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 21 Септември 2020г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2020Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЧАСТТАСМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, КОГАТО ИМОТЪТ Е НЕЗАСТРОЕН ИЛИ НЕ СЕ ПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2021 ГОДИНА.

Печат Email
Петък, 18 Септември 2020г.

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера

1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е приета с решение № 109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера, като впоследствие е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.
На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет страницата на Община Пещера, което е в противоречие с разпоредбите на чл. 26, ал.2 от ЗНА и в тази връзка е образувано адм. дело №209/2020 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Предвид изложените констатации и с цел спазване на разпоредбите на чл. 26, ал.2 и ал.3 от ЗНА, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пещера.

2. Цели които се поставят:
Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА. С обявяването на Наредбата стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати след обявяването и приемането на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера са:
- Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА;
- Стриктно съобразяване на императивните норми на материалния и процесуалния закон като по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от висока степен.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 18 Септември 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”

ул. Димитър Горов № 16, телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г.

• На 21.09.2020г. - квартал. „Изгрев“.

• На 24.09.2020г. - ул. „Д-р.Петър Цикалов“, ул. „Симон Налбант“, ул. „Проф.Янко Тодоров“ и ул. „Първи май“.

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

 

Директор: /п/
Иван Спиров

Печат Email
Сряда, 16 Септември 2020г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17.
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще  бъдат с предимство при подбора на кандидати.
Най-подходящи са хора, които работят  в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
За преброители и контрольори  няма  да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.
Преброителите и контрольорите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Печат Email
Сряда, 16 Септември 2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение от БИОВЕТ АД

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069