Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2020

Съобщение

Печат Email
Петък, 11 Септември 2020г.

Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, ул. Димитър Горов № 16, Булстат: BG 0003517500068, телефон за връзка: 0350/6 22 91

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГР. ПЕЩЕРА

от 14.09.2020 г.  до  18.09.2020 г.

 На 14.09.2020г.ул.“Горно Броде“,ул.“Гоце Делчев“,част от ул.“Стефан Кънчев“.

 На 16.09.2020г.ул.“Стефан Кънчев“,ул.“Гео Милев“,ул.“Никола Стаев“,ул.“Петър   Казов“.
 
На 17.09.2020г. част от ул.“Александър Стамболийски“,част от ул.“Свети Константин“ и ул.“Чаталджа“.

Този предварителен план подлежи на промяна поради метеорологични, технически и други причини.

Директор: /П/
Иван Спиров

Печат Email
Петък, 11 Септември 2020г.

№ 570
гр. Пещера, 11.09.2020 г.


Като взех предвид обявената извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.., чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, Заповедите на Министъра на здравеопазването, с които са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, Решение № 89/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Пещера и на основание чл. 44, ал.1 т.1 и т. 7 и ал.2 от ЗМСМА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1.За периода от обявяване на извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. до 31.07.2020 г. наемателите и ползвателите на общински търговски площи и обекти, които са погасили своите финансови задължения към Община Пещера към 31.12.2019 г., с изключение на задълженията за ел. енергия за месец декември 2019 г. и чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган следва да бъдат освободени от заплащане на дължим наем.
2.Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели по следния ред:
•Искане/заявление за освобождаване от наем / свободен текст/, подадено от задълженото лице
•Попълнена декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган
•Финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридически лица наематели и ползватели на общинска собственост:
Заверени с подпис и печат копия от:
 касова книга, съдържаща информация за „неработните дни“ и съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат;
Декларация-образец № 1 до НАП за периода, в който не се развива дейност;  
ОКД-5 декларация от самоосигуряващото се лице /собственик, управител/ за спрени осигурителни вноски за периода, в който фирмата е без дейност;
документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВКС ЕООД за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пещера не е необходимо представяне на документ).
3.Срок за подаване на документите 31.10.2020 г.
4.Всички заявления подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Пещера.
5.За своята работа комисията изготвя протоколи, които се представят за одобрение от Кмета на Община Пещера.
6.По отношение на одобрените заявления не следва да бъде начисляван наем.
7.На заплатилите наемите си за срока на забраната, същите да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
8.Утвърждавам образец на декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган, която е неразделна част от Заповедта.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник-кмет Гълъбина Карамитрева.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кмет инж. Николай Атанасов, Кмета на кметство с. Радилово, Кмета на кметство с. Капитан Димитриево, Директора на ОП „Паркинги и пазари“, Директор дирекция „ТСУ“, Директор на Дирекция “ФЧР” и финансовия контрольор.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Пещера.
Приложение: Декларация

инж. Николай Атанасов
За Кмет на Община Пещера
съгл. заповед № 553/02.09.2020 г.

 

Печат Email
Петък, 11 Септември 2020г.

№ 569
гр. Пещера, 11.09.2020 г.


Като взех предвид обявеното извънредно положение на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България с Указ № 71 / 23.03.2020 г. на Президента на Република България  за публикуване на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, Заповед № РД01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена с последващи заповеди на Министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, Решение № 65/30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Пещера и на основание чл. 44, ал.1 т.1 и т. 7 и ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Считано от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение 13.05.2020 г, наематели и ползватели на общинска собственост да бъдат освободени от заплащане на наемна цена, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган, във връзка с въведеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. и Решение от 03.04.2020 г на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г.
2.Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели по следния ред:
•Искане/заявление за освобождаване от наем / свободен текст/, подадено от задълженото лице
•Попълнена декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган
•Финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридически лица наематели и ползватели на общинска собственост:
Заверени с подпис и печат копия от:
 касова книга, съдържаща информация за „неработните дни“ и съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат;
Декларация-образец № 1 до НАП за периода, в който не се развива дейност;  
ОКД-5 декларация от самоосигуряващото се лице /собственик, управител/ за спрени осигурителни вноски за периода, в който фирмата е без дейност;
документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВКС ЕООД за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пещера не е необходимо представяне на документ).
3.Срок за подаване на документите 31.10.2020 г.
4.Всички заявления подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Пещера.
5.За своята работа комисията изготвя протоколи, които се представят за одобрение от Кмета на Община Пещера.
6.По отношение на одобрените заявления не следва да бъде начисляван наем.
7.На заплатилите наемите си за срока на забраната, същите да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
8.Утвърждавам образец на декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган, която е неразделна част от Заповедта.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник-кмет Гълъбина Карамитрева.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кмет инж. Николай Атанасов, Кмета на кметство с. Радилово, Кмета на кметство с. Капитан Димитриево, Директора на ОП „Паркинги и пазари“, Директор дирекция „ТСУ“, Директор на Дирекция “ФЧР” и финансовия контрольор.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Пещера.
Приложение: Декларация

инж. Николай Атанасов
За Кмет на Община Пещера
съгл. заповед № 553/02.09.2020 г.

Обявление

Печат Email
Вторник, 08 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на кв. 12, в който участват УПИ ІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ІІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХ-282, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХІІ-156, За жилищно строителство и промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.165 и 56277.3.188 в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Образуват се 10 бр /десет броя/ УПИ за сметка на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.188; 56277.3.165; 56277.3.166; 56277.3.288 и 56277.3.271, а именно: УПИ ХХХ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХІV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХV-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, ХХХVІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХХVІІІ-За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ ХХХІХ-За детска площадка в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера. Обособяват се нови улици с новообразувани о.т. 153г-153ж-153е и о.т. 153ж-153з, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
     Определя се устройствена зона Жс /жилищно строителство/ с предвиждане на средно свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 08 Септември 2020г.

Общинско предприятие „ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ обявява
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ЗА МИЕНЕ  И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ В ГРАД ПЕЩЕРА
от 08.09.2020 г.  до  11.09.2020 г.
08.09.2020г. – Дезинфекция на града.
09.09.2020г. – Миене на улици – ул. “Ангел Калоянов“ и пресечки,ул. „ Часовника“, ул.“Осман Ефенди“.
10.09.2020г. – Миене на улици – ул.“Шипка“.

Печат Email
Четвъртък, 03 Септември 2020г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.  
Предложения, мнения и препоръки към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги и информация на гражданите или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 03 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 548/01.09.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 56277.502.511 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-968/, кв. 102 по регулационния план на гр.Пещера за запазване на допълващото съществуващо застрояване, като се създаде възможност за надстрояване и установяване като основно жилищно застрояване. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 8,00 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 03 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 547/01.09.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за образуване на два нови УПИ ХVІ-203 и УПИ ІV-208 за сметка на УПИ ІV-Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.503.203 и поземлен имот с идентификатор 56277.503.208 по КККР на гр.Пещера, кв. 136 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.203 по КККР на гр.Пещера. След промяната площите на новообразуваните УПИ са както следва: УПИ III-204 – 415 кв.м.; УПИ IV-208 – 530 кв.м. и УПИ XVI-203 – 483 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство/ ниско свободно застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 03 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 545/01.09.2020 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение северната дворищна регулацията на поземлен имот с идентификатор 61371.501.7 /УПИ ХVІІ-7/ по съществуващи имотни граници на поземлен имот № 7, кв. 1 по плана на с.Радилово и разделяне на УПИ ХVІІ-7 на два самостоятелни поземлени имоти: новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2642 по КККР на с.Радилово /УПИ ХХІV-2642/, с площ от 669 кв.м. и новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2643 /УПИ ХХV-2643/, с площ от 669 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 03 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 546/01.09.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението му и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно строителство, като се обособят 8 броя УПИ за сметка на поземлен имот 56277.3.1328, а именно: УПИ ХХVІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХVІІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХІХ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІІІ-3.1328, „Жилищно строителство“, УПИ ХХХІV-3.1328, „Жилищно строителство“, като се отдели и част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1328 за образуване на улица с идентификатор 56277.3.1815 с широчина 6 м. в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/  1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069