Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2020

Обявление

Печат Email
Сряда, 02 Септември 2020г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 529/28.08.2020 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.501.290 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-290, За производство и склад/  и идентификатор 56277.501.291 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІ-291, Резервен терен/, и отреждане в УПИ ХІ-290, „Производствена и складова дейност“, кв. 28 по плана на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,0, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069