Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2021

Печат Email
Петък, 22 Януари 2021г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДЕВЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 01. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 15 Януари 2021г.

От 18.01.2021г. в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 започва приема на заявления за включване в списъците за закупуване на 4 (четири) куб. м. дърва за огрев от ДГС гр. Пещера. Жителите на кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево ще заявяват желание за включване в списъците в кметствата на населените места.
Съгласно разпоредбите на чл.79, ал.9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г., не повече от един член на домакинство може да бъде включен в списък за закупуване на дърва за огрев.

Печат Email
Сряда, 13 Януари 2021г.

Със Заповед №РД 012468/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет  42 потребители.
Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители, които ще ползват социалната услуга.

Печат Email
Сряда, 13 Януари 2021г.

Със Заповед №РД 012468/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет  42 потребители.
Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Печат Email
Понеделник, 11 Януари 2021г.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ  НА ПРАВИЛА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СУБСИДИИ ЗА МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 07 Януари 2021г.

Заповед № РД- 04-916/22.12.2020г. на ОДЗ "Земеделие" - Пазарджик за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Пещера, за календарната 2021г.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069