Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2021

Заповед

Печат Email
Петък, 29 Октомври 2021г.

З А П О В Е Д

№804/29.10.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 28.10.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №784/22.10.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресна регистрация на лице, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Пейо Яворов“№1, както следва:

1. Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ..............,

2. Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ................
   
Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

Печат Email
Петък, 22 Октомври 2021г.

З А П О В Е Д
 
№ 783
                                               
 гр.Пещера, 22.10.2021 год.
 
    Във връзка със Заповед №РД-01-861/21.10.2021г. за допълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

Заповед

Печат Email
Петък, 22 Октомври 2021г.

З А П О В Е Д

№784/22.10.2021 год.

На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадени заявления вх.№94Р-127-4/15.09.2021г. и №94Р-127-4#2/20.10.2021 г. от Румен Пенев Минков,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето  Станислава Димитрова Анчева в гр. Пещера, ул.“Пейо Яворов“№1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Обявление

Печат Email
Петък, 22 Октомври 2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1836 по КККР на гр.Пещера съставляващ улица с о.т. 153 ж-153з-153д и присъединяването му към УПИ XXXII-За жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1828 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Узун Драгасия“. Устройствената зона остава без промяна „Жс” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 21 Октомври 2021г.

З А П О В Е Д
№ 772
гр.Пещера, 20.10.2021 год.
Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 21.10.2021г.:

Печат Email
Сряда, 20 Октомври 2021г.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 10. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Петък, 15 Октомври 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.10.2021г.  до 28.10.2021г. за инвестиционно предложение:
„Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ  I-1123007, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56277.4.182 с нова територия ПИ с идентификатор 52277.4.183, м. „Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Петък, 15 Октомври 2021г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет свиква ТРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 15.10.2021г. /ПЕТЪК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Четвъртък, 14 Октомври 2021г.

За видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2022г.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 11 Октомври 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, “Безвредно производство, склад” и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІ-1715, жилищно строителство; УПИ ХІІІ-1716, жилищно строителство; УПИ ХІV-1717, жилищно строителство;  УПИ ХV-1718, жилищно строителство; УПИ ХVІ-1719, жилищно строителство; УПИ ХVІІ-1720, жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-1721, жилищно строителство; УПИ ХІХ-1722, жилищно строителство; УПИ ХХ-1723, жилищно строителство; УПИ ХХІ-1724, жилищно строителство; УПИ ХХІІ-1725, жилищно строителство; УПИ ХХІІІ-1726, жилищно строителство; УПИ ХХІV-1727, жилищно строителство; УПИ ХХV-1728, жилищно строителство; УПИ ХХVІ-1729, жилищно строителство; УПИ ХХVІІ-1730, жилищно строителство и УПИ ХХVІІІ-1731, жилищно строителство. За новообразуваните УПИ се предвижда свободно нискоетажно застрояване. Определя се устройствена зона - Жм /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069