Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2021

Печат Email
Петък, 08 Октомври 2021г.

Заповед за провеждане на търгове за земеделски земи

ЗАПОВЕД

№ 741
гр. Пещера 07.10.2021 г.

В изпълнение на Решение №252/27.05.2021 г., като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните имоти - общинска собственост:

Съобщение

Печат Email
Сряда, 06 Октомври 2021г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЧАСТТА „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ“, КОГАТО ИМОТЪТ Е НЕЗАСТРОЕН ИЛИ НЕ СЕ ПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 06 Октомври 2021г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ  СРОК  ЗА ПЛАЩАНЕ  НА ДАНЪК СГРАДИ ,ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ,  ДАНЪК МПС  И ПАТЕНТЕН ДАНЪК.

Съобщение

Печат Email
Вторник, 05 Октомври 2021г.

    Община Пещера съобщава, че  ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 10.12.2021г. вкл.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срокът за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.
Общата стойност на проекта е 135 342.90 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината продължават да се приемат  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.

Печат Email
Понеделник, 04 Октомври 2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 44, ал.1, т.8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал.2, т. 7, чл. 29, ал.3, т.3, чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги, чл.90 и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № 725 от 01.10.2021 г. на Йордан Младенов – Кмет на Община  Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
обявява КОНКУРС
за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, капацитет 12 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Пещера с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“ и „Обучение за придобиване на умения“.

Обявление

Печат Email
Петък, 01 Октомври 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 717/30.09.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредено право на преминаване на част от поземлени имоти с идентификатори 56277.3.399, с начин на трайно ползване – Пасище и 56277.3.428 с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя по КККР на гр.Пещера в местност „Дъбравата”.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 01 Октомври 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 и отреждане в УПИ ХХIІ-3.582, „За автосервиз“ в местност „Дъбравата” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069