Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2021

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 29 Ноември 2021г.

Плащания на членовете на СИК за избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия  избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. ще започнат на 30.11.2021г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 от 09.30 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.

Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

Уведомление

Печат Email
Понеделник, 29 Ноември 2021г.

Уведеомление за Инвестиционно предложение от Пътища АД

 

Съобщение

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2021г.

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г., Община Пещера уведомява следното:


• За новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък  върху недвижимите имоти.
• Данък сгради и такса битови отпадъци се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от съставянето на Акт №14 и едногодишен срок от съставянето на Акт №15 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация.


Собствениците на недвижими имоти в населените места на община Пещера /гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин/ да се съобразят с направените промени в Закона за местни данъци и такси

Обявление

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 857/26.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VII-1251 /поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 /, кв. 90 по плана на гр.Пещера и образуване на два самостоятелни УПИ VII-1251 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1251/ и УПИ ХI-1252 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1252/ по регулационния план на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ VII-1251 с площ от 315 кв.м., УПИ ХI-1252 с площ от 315 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Сряда, 24 Ноември 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

М О Т И В И
към изготвения проект за наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

Печат Email
Петък, 19 Ноември 2021г.

З А П О В Е Д

№838/19.11.2021 год.

 На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Р-1027-1/17.11.2021 г. от Райна Георгиева Калинова,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Адв. Петя Харизанова;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Иван Христев– полицейски инспектор при РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Юрий Марулов и Игор Нягулов в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх. Б, ет.5, ап.28.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Четвъртък, 18 Ноември 2021г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 11. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 11 Ноември 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 15.11.2021г. до 19.11.2021г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
    Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
    Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди
/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
    Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
    Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите - притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.
  

Заповед

Печат Email
Петък, 05 Ноември 2021г.

З А П О В Е Д
№ 818
гр.Пещера, 05.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с
Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на
Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и моя Заповед №816/04.11.2021г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Изменям и допълвам моя Заповед №816/04.11.2021г., както следва:
1. В т.I, 31, текстът: „Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,  14 може да не се прилагат при следните условия“ се заменя с: „Противоепидемичните мерки
по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, и 14 може да не се прилагат при следните условия“.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 05 Ноември 2021г.

З А П О В Е Д
№ 816
гр.Пещера, 04.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД-240 от 29 октомври на Областния управител на Област Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069