Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2021

Печат Email
Сряда, 29 Декември 2021г.

Становище по екологична оценка

Печат Email
Четвъртък, 16 Декември 2021г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23. 12. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Сряда, 15 Декември 2021г.


Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2021 г.

Публикувано на :      15 декември   2021г., сряда
Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2021г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Луис Маргарет Донъли    гр.Пловдив ул.“Ибър“ №2    Данък сгради,ТБО   АУЗД №039-1/12.11.2021г.

ОРГАН ПО
                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”
                                                                               /Ст.Семерджиев/
Дата на поставяне: 15.12.2021г.
Дата на сваляне :    29.12.2021г.

Печат Email
Сряда, 08 Декември 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ЕТ "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН"

Заповед

Печат Email
Сряда, 01 Декември 2021г.

ЗАПОВЕД

№880/29.11.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 26.11.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №838/19.11.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх.Б, ет.5, ап.28, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ………………,

2.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ……………….,

3.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
      Игор Нягулов, ЕГН ………………..,
   
4.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
 Игор Нягулов, ЕГН ………………...

   
 Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                              

Печат Email
Сряда, 01 Декември 2021г.

З А П О В Е Д

№ 886
                                              
гр.Пещера, 30.11.2021 год.

Във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №826 от 26 ноември 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение №418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение №673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение №426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I.    Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г.:ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069