Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2021

Заповед

Печат Email
Четвъртък, 25 Февруари 2021г.

№  114
гр.Пещера   24.02.2021 година

            На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 ал.1 от НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера и във връзка с провеждане на обществено мероприятие по повод тържествено откриване на паметна плоча на фасада на дом на ул.“Д-р Петър Цикалов“ с административен номер 42 (четиридесет и две) в гр.Пещера, в който е живял Красимир Узунов,

НАРЕЖДАМ :

            1. Да се преустанови движението и забрани паркирането на пътни превозни средства по улица „Д-р Петър Цикалов“ в отсечката от кръстовището - площад „Борис Пиринчиев“ до кръстовището на ул.“Д-р Петър Цикалов“ и ул.“Пенчо Славейков“, в гр.Пещера, на 26 февруари 2021 година за интервала време от 10.30 часа до приключване мероприятието (около 12.00 часа).     
            
           2.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Гълъбина Карамитрева – заместник кмет на Община Пещера.

Екземпляр  от заповедта да се връчи на началник РУ Пещера за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ     (П)
Кмет на Община Пещера

Печат Email
Петък, 19 Февруари 2021г.

№ 99
гр. Пещера 17.02.2021 г.

В изпълнение на Решение 195/28.01.2021 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на транспортно средство – специална машина, собственост на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера:

Печат Email
Четвъртък, 18 Февруари 2021г.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 02. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Вторник, 16 Февруари 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 89/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ ХХІ /поземлен имот с идентификатор 36124.684.28 по КККР на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера/ в УПИ ХХІ-28, „За дестилерия и производство на екстрати”, Стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за допълващо свободно застрояване. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10,00 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Вторник, 16 Февруари 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 90/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ІІ-327 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-327, с площ от 260 кв.м. и новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-327, с площ от 260 кв.м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик

Обявление

Печат Email
Вторник, 16 Февруари 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 91/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за разделяне на УПИ V-344 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.344/, кв. 39 по плана на с.Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ V-2645 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645/ и УПИ ХIV-2646 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646/ по реализирана имотна граница. Новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645 /УПИ V-2645/ е с площ от 400 кв.м., новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646 /ХIV-2646/ е с площ от 410 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Вторник, 16 Февруари 2021г.

Заповед №85 от 09.02.2021г. на кмета на Община Пещера за забрана на пашата на селскостопански животни на определени места

Обявление

Печат Email
Понеделник, 15 Февруари 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 86/11.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІV-215, Производство на обувки/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХIII-216, Складова база и производство на обувки/ в УПИ ХХIII-3.215, 216,  Складова база и производство на обувки, м.“Узун Драгасия“, гр.Пещера. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Пп /Предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Петък, 12 Февруари 2021г.

Списък с оценените и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 11 Февруари 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069