Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2021

Съобщение

Печат Email
Вторник, 30 Март 2021г.

                      Уважаеми съграждани и заинтересовани лица,
Уведомяваме Ви, че поради извънредни обстоятелства се променя началният час на провеждане на 22-ро редовно заседание на Общински съвет – Пещера на 15.00ч.
Промяната е съгласувана и одобрена от всички общински съветници на 30.03.2021г.

                                                                                 Председател на Общински съвет – Пещера
                                                                                                                              Д-р Николай Пенев

Съобщение

Печат Email
Вторник, 30 Март 2021г.

На основание чл.6, ал.10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 30.03.2021г. за инвестиционно предложение:
/ИП/ „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 29 Март 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ IV-1045, 1044, 1043 за сметка на УПИ IV-3453, 1889, 1890, 1891  /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1111; 56277.502.1045; 56277.502.1044; 56277.502.1043 по КККР на гр.Пещера/, кв. 122А. За новообразувания УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111/ се определя устройствена зона „Жм” /жилищна зона с малка височина и плътност/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2,  минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Обявление

Печат Email
Понеделник, 29 Март 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 192/24.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61371.437.446 по КККР на с.Радилово /имот № 000446/ и отреждането му в УПИ І-446, За автопарк в местност „Арапеница“, землището на с.Радилово, общ.Пещера. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Четвъртък, 25 Март 2021г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 03. 2021 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 25 Март 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-2860, кв. 122А по ПУП на гр.Пещера/ по съществуващи имотни граници, така че да минат изцяло по кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера, а именно: западната дворищно регулационна линия към съседния поземлен имот с идентификатор 56277.502.1042 по КККР на гр.Пещера /УПИ IV-1888/ се измества в източна посока. Определя се устройствена зона Жм /Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 23 Март 2021г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения в с. Капитан Димитриево, община Пещера, обл. Пазарджик

Обявление

Печат Email
Понеделник, 22 Март 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 176/22.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-1251/, кв. 90 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.502.9593 /улица с о.т. 456-457/ и 56277.502.9594 /улица с о.т. 457-458/ по КККР на гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 19 Март 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.501.201 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-416/, кв. 22 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9618 /улица с о.т. 327-329/ и 56277.501.9621 /улица с о.т. 328-324/ по КККР на гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Вторник, 16 Март 2021г.

Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069