Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2021

Печат Email
Вторник, 16 Март 2021г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 15 Март 2021г.

Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г. и с цел улеснение на гражданите, Община Пещера предоставя възможност за заявяване и получаване на следните електронни административни услуги:

1.Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
2.Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци;
3.Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);
4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);
5.Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);
6.Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Електронните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Пещера - www.peshtera.bg,  раздел „Електронни услуги“.

Печат Email
Понеделник, 15 Март 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 15 Март 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
             1.Екатерина Ангелова Джабарова.

ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 16.03.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 04 Март 2021г.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“ Е ОДОБРЕНО ЗА ФИНАНСИРАНЕ

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. е одобрено проектно предложение на Община Пещера за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Целта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID – 19.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Пещера“ е в размер на 209 999,18 лева, в това число средства от ЕСФ – 209 999,18 лева.

Проектът ще се изпълнява 13 месеца.

 

Печат Email
Четвъртък, 04 Март 2021г.

на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 04.03.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 04 Март 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители следните кандидати за длъжността “Социален асистент”, подредени по азбучен ред:
1.Ваня Георгиева Тодорова;
2.Величка Петрова Стаматова;
3.Десислава Найденова Стамболиева;
4.Екатерина Василева Василева;
5.Мария Димитрова Велкова;
6.Мими Петрова Миразчиева;


           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 05.03.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069