Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2021

Съобщение

Печат Email
Сряда, 28 Април 2021г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 28.04.2021г. за инвестиционно предложение:

/ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Сряда, 28 Април 2021г.

№ 291
Гр.Пещера 23.04.2021 год.

В  изпълнение на Решение №209/25.02.2021 г. на Общински съвет - Пещера относно освобождаване от наем на ползватели и наематели на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган във връзка с удължения срок на въведените противоепидемични мерки, считано от 01.01.2021 г.

Печат Email
Петък, 23 Април 2021г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 04. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Печат Email
Сряда, 21 Април 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Печат Email
Сряда, 21 Април 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 83 от 28.05.2020 г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020 г. на Общински съвет - Пещера/

Печат Email
Вторник, 20 Април 2021г.

Съобщение за публично обявяване

Обявление

Печат Email
Вторник, 20 Април 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 270/16.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 6 Kv от съществуваща кабелна шахта от поземлен имот с идентификатор 56277.3 1355 /собственост на „Биовет“ АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет“ АД/ по КККР на гр.Пещера през земи общинска публична собственост:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 8,00 лв /осем лева/, с площ на засегнатия имот от 2 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1418 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 72,00 лв /седемдесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 36 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 2060,00 лв /две хиляди и шестдесет лева/, с площ на засегнатия имот от 1287 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 32,00 лв /тридесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 8 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1753 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 44,00 лв /четиридесет и четири лева/, с площ на засегнатия имот от 11 кв.м.  
През земи общинска частна собственост както следва:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1498 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 19,00 лв /деветнадесет лева/, с площ на засегнатия имот от 116 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1613 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 668,00 лв /шестстотин шестдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 167 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1752 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 288,00 лв /двеста осемдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 72 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1754 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 536,00 лв /петстотин тридесет и шест лева/, с площ на засегнатия имот от 134 кв.м.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение за инвестиционно предложение

Печат Email
Понеделник, 19 Април 2021г.

На основание чл.6, ал.9 и чл.6, ал.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 19.04.2021г. за инвестиционно предложение:
Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по  КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Петък, 16 Април 2021г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 16.04.2021г. за инвестиционно предложение:
/ИП/ „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Печат Email
Четвъртък, 15 Април 2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069