Неделя, 25 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2021

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 15 Април 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.04.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаични централи“ в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1778, 56277.3.1777, 56277.3.1314, м. „Луковица“ по КККР  на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик от „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 15 Април 2021г.

Плащанията на членовете на СИК за парламентарните избори на 4 април 2021 г. Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за произведените на 4 април 2021г. парламентарни избори на СИК ще започне на 15.04.2021г. от 14.00 часа на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17. От 16.04.2021г., плащанията ще се извършват всеки работен ден от 10,00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа. Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

Печат Email
Понеделник, 12 Април 2021г.

Инвестиционно предложение - Фотоволтаични централи

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Печат Email
Вторник, 06 Април 2021г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2020 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 14. 04. 2021г. /сряда/ от 17:15 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
       1. Отчет на бюджета на Общината за 2020година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Обявление

Печат Email
Петък, 02 Април 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 227/31.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 /УПИ IX-197/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.205 и отреждането му в УПИ ІХ-4.197, 205, „За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069