Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2021

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 27 Май 2021г.

Общинска администрация уведомява, че на 30.05.2021г. (неделя) от 10.00 часа до 12.00 часа  в Професионална гимназия по строителство и архитектура гр. Пазарджик ще бъде открит пункт за приемане на пластмасови капачки от бутилки, като част от кампанията  „Капачки за бъдеще“.  Каузата на кампанията е събиране на средства за детска линейка.
Община Пещера ще се включи в инициативата, като за целта е необходимо всички участници в инициативата от община Пещера да донесат събраните количества капачки, най-късно до 17.30 часа на  28.05.2021г. в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.
Изискване на организаторите е, събраните количества капачки да се предоставят в торби или чували, а не в пластмасови бутилки.
Лице за контакт от Общинска администрация – Весела Хамамджиева, тел.0892232948.

Печат Email
Четвъртък, 27 Май 2021г.

Уведомление за ИП "Изграждане на фотоволтаични централи"

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 27 Май 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 362/21.05.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-2860, кв. 122А по ПУП на гр.Пещера/ по съществуващи имотни граници, така че да минат изцяло по кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера, а именно: западната дворищно регулационна линия към съседния поземлен имот с идентификатор 56277.502.1042 по КККР на гр.Пещера /УПИ IV-1888/ се измества в източна посока. Определя се устройствена зона Жм /Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 26 Май 2021г.

След проведената поредна работна среща между Кмета на Община Пещера и  представители на фирмите, добиващи дървата за огрев, считано от 27.05.2021 г. се възобновява снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г.,
В интерес на жителите на Общината, страните се обединиха около следното ценообразуване на дървата за огрев:
Крайната цена на дървата за огрев да бъде 73.20 лв. за 1-ин куб. м.,  или 292,80 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
• за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 172,80 лв.
• за превоз и доставка до домовете на лицата – 120.00 лв.

Лицата, които не са се записали до този момент, могат да подадат заявления за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев от ДГС гр. Пещера в  Центъра за административно обслужване в Община Пещера.

Печат Email
Сряда, 26 Май 2021г.

Списък с оценени и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Обявление

Печат Email
Сряда, 26 Май 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II-3.1777, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1377 по КККР на гр.Пещера и УПИ III-3.1778, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера/ и обособяване на нов урегулиран поземлен имот: УПИ II-3.1854, Производствена и складова дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1854 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

Съобщение

Печат Email
Вторник, 25 Май 2021г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:
    1.Тодор Марианов Илиев;
    2.Андриана Атанасова Христоскова.

ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 26.05.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

Печат Email
Петък, 21 Май 2021г.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 05. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 17 Май 2021г.

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:
От 17.05.2021г. до 18.05.2021г.по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат Клиник 36 СЛ.
Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Общинска администрация

Печат Email
Петък, 14 Май 2021г.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и
прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно изготвения  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.  
Предложения, мнения и препоръки към Проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Центъра за административно обслужване или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069