Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2021

Печат Email
Сряда, 12 Май 2021г.

№ 315
гр. Пещера 10.05.2021 г.

  В изпълнение на Решение №479/26.04.2018 г., Решение №193/28.01.2021 г. и Решение №227/31.03.2021 г. на Общински съвет Пещера, като взех предвид чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, на основание чл.14, ал. 2, ал.7 и ал. 8 от ЗОС, чл.86, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Пещера и  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА
 

НАРЕЖДАМ :     
    
  1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за  отдаване под наем за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:

Обявление

Печат Email
Петък, 07 Май 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 310/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІV-215, Производство на обувки/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХIII-216, Складова база и производство на обувки/ в УПИ ХХIII-3.215, 216,  Складова база и производство на обувки, м.“Узун Драгасия“, гр.Пещера. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Пп /Предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 07 Май 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 312/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.501.201 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-416/, кв. 22 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9618 /улица с о.т. 327-329/ и 56277.501.9621 /улица с о.т. 328-324/ по КККР на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 07 Май 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 313/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/, кв. 216. След промяната новообразуваните УПИ ще бъдат с равни площи: поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/  - 806 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ - 806 кв.м. Изменя се уличната регулация на УПИ ІV-ОбНС и УПИ V-ОбНС с идентификатор 56277.504.65 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 1065-1066-1067 с идентификатор 56277.504.9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр.Пещера, като широчината на улицата стане 8,00 м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 1 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Сряда, 05 Май 2021г.

№ 307
гр. Пещера 29.04.2021 г.

 В изпълнение на Решение №161/26.11.2020 г. и Решение №162/26.11.2021 г. на Общински съвет - Пещера, на основание чл. 44, ал.2 и чл.44, ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 82, ал.1, т. 3 и 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за  учредяване право на строеж за изграждане на:
    -  Гараж №162 с площ 20.00 кв.м., в УПИ II – жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване между гараж с идентификатор 56277.501.311.21 и гараж с идентификатор 56277.501.311.22 при начална тръжна цена 590.00 лв. без ДДС, депозит за участие 59.00 лв.
    - Гараж №212 с площ 21.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж с идентификатор 56277.501.311.53 при начална тръжна цена 620 лв. без ДДС, депозит за участие 62.00 лв.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069