Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2021

Съобщение

Печат Email
Понеделник, 28 Юни 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 28.06.2021г.  до 11.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Сграда за отглеждане на кокошки-носачки . два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик  с възложител ЕТ „АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ“.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 24.06.2021г.  до 07.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Фотоволтаична централа с мощност до 4 MW и БКТБ, в ПИ с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик“ с възложител „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 439/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ IV-1045, 1044, 1043 за сметка на УПИ IV-3453, 1889, 1890, 1891  /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1111; 56277.502.1045; 56277.502.1044; 56277.502.1043 по КККР на гр.Пещера/, кв. 122А. За новообразувания УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111/ се определя устройствена зона „Жм” /жилищна зона с малка височина и плътност/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2,  минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 438/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на част от  поземлен имот с идентификатор 56277.3.1826 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХХ-За жилищно строителство, търговия и услуги/ в местност „Узун Драгасия“ за обособяване на уширение към съществуваща улица с о.т. 153е-153ж по КККР на гр.Пещера. Устройствената зона остава без промяна „Жс” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 441/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II-3.1777, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1377 по КККР на гр.Пещера и УПИ III-3.1778, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера/ и обособяване на нов урегулиран поземлен имот: УПИ II-3.1854, Производствена и складова дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1854 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 440/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изместване на източната улично регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1306, Производствена и складова дейност на изток, така, че новата улична регулация да бъде на пет метра западно от бетонов път за ПСОВ на „Биовет“ АД с идентификатор 56277.3.1308, За складова база по КККР на гр.Пещера, собственост на „Биовет“ АД, м.“Луковица“. Запазва се устройствената зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 442/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 24.06.2021 г.

Публикувано на :     24 юни    2021г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 08 юли   2021г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. Пиг Лимитед ООД

гр.Пловдив

ул.“Розова долина“ №3

Данък гради

ТБО

АУЗД №007-1/

05.03.2020г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 24.06.2021г.

Дата на сваляне :   08.07.2021г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 24 Юни 2021г.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 24.06.2021г.  до 07.07.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и отдаване излишната енергия в електроразпределителната система“, в УПИ II-1357 /ПИ с идентификатор 56277.504.4/, УПИ IV -1617 /ПИ с идентификатор 56277.504.243/ и УПИ XII-1377 /ПИ с идентификатор 56277.504.7/, кв.83 и кв. 81 по КККР на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик с възложител  „ВП Брандс Интернешънъл“ АД.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 23 Юни 2021г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ ШЕСТ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Във връзка с предстоящите на 11 юли 2021 г. парламентарни избори, Община Пещера публикува на интернет страницата си шест нови електронни услуги, разработени от Държавна агенция „Електронно управление“:
1.    Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс);
2.    Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
3.    Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс);
4.    Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс);
5.    Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс
6.    Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

Новите електронни услуги са публикувани в раздел „Електронни услуги“  на официалната интернет страница на Община Пещера, на адрес: https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5489

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069